Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Brukarråd - info

Brukarrådet = föräldra- och elevinflytande

Brukarråd - barn- och ungdomssektorn - föräldrarnas inflytande över förskola och skola

Vad är ett brukarråd?

 

Brukarrådet ger barn/elever och föräldrar möjlighet
till delaktighet och inflytande i förskolan/skolan

I brukarrådet medverkar elev-, föräldra- och
personalrepresentanter. Föräldrarna representerar klassen/avdelningen/gruppen
och personalen representerar arbetsplatsen. Elevrepresentanterna ingår i
skolans elevråd.

Vid brukarrådsmöten deltar rektor och vid behov en kontaktpolitiker från kommunstyrelsens barn- och ungdomsnämnd. Kontaktpolitikern kan till exempel informera om aktuella ärenden som kan vara av vikt för den enskilda förskolan/skolan. 

Brukarrådet beslutar om vilka ärenden som ska behandlas, hur ordförande och vice ordförande utses och hur lång mandattiden ska vara.

Vid varje sammanträde förs protokoll som delas ut till alla berörda.

Brukarrådet bestämmer vilka frågor som de ska engagera sig i och hur de vill organisera sitt arbete.

Brukarrådet engagerar sig i kommunens barn- och ungdomsfrågor.

Exempel på ärenden som kan behandlas av brukarrådet

  • Vara delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete, till exempel vid upprättande av kvalitetsredovisning samt uppföljning av resultat.
  • Ge förslag på hur barnen/eleverna ska få ökat inflytande och ansvar.
  • Uppmärksamma stämning och relationer inom verksamheten.
  • Stimulera och arrangera gemensamma aktiviteter.
  • Följa upp trafik- och skolskjutsfrågor.
  • Föra en dialog om budgetfrågor.
  • Påverka politiska förslag som rör den enskilda förskolan/skolan innan beslut har fattats.
  • Skapa kontakt med andra brukarråd.

Storbrukarråd

En gång per termin har Eksjö kommun storbrukarråd, ett för Eksjö tätort, Hult samt Höreda och ett för område Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. Uppgiften är att vara ett forum för samråd för hela kommunen.

Till storbrukarrådens möten utses representanter från de olika brukarråden. Storbrukarråden organiseras av barn- och ungdomsnämnden.

Ordförande för barn- och ungdomsnämnden leder mötena och skolchefen samt sekreterare från barn- och ungdomssektorn medverkar.

Informationsfolder, antagen av barn- och ungdomsnämnden 2017-05-17.

application/pdf Informationsfolder brukarråd (433 kB) ReadSpeaker docReader:

 Dokumentmallar

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Mall - dagordning brukarråd (16 kB)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Mall - protokoll brukarråd (16 kB)

Senast kontrollerad: 2018-03-01.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies