Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Barn & Utbildning / Grundskola

Om grundskolan

Grundskola

Vad är grundskolan?

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från hösten det år de fyller 7 år och den är kostnadsfri. Grundskolan består av nio årskurser och skolplikten gäller under dessa nio år.

Vem går i grundskolan?

I Sverige börjar de flesta barn grundskolans årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Betyg

Terminsbetyg ges i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i alla ämnen utom språkval. En betygsskala med sex steg A – F tillämpas. A-E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas då det inte går att bedöma elevens kunskaper sätts ett streck (-) i betygskatalogen. 

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin träffas eleven, läraren och elevens vårdnadshavare för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Under samtalet pratar man om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Att välja skola

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra skola. Alla har också rätt att välja vilken skola de vill gå i, med vissa begränsningar. Detta val gör man i regel redan när barnet ansöker om att börja i förskoleklass.

Regler vid val av grundskolan

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid respektive skolenhet. Eksjö kommun utgår i första hand från vårdnadshavares önskemål när eleven ska få placering vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering får inte gå ut över ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen).

En elev har alltså rätt att placeras vid en skolenhet nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen från fall till fall bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

I vissa fall har en elev rätt att bli mottagen i en annan kommun än elevens hemkommun.

Skollagen och läroplanen

Skollagen och läroplanen ska garantera att alla elever får en likvärdig skolgång, oavsett var de bor eller vilken skola de väljer. Alla elever ska få den stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Senast kontrollerad: 2017-02-17.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies