Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Vy över Stora Torget, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Barn & Utbildning / Grundskola / Elev- och föräldrainflytande

Elev- och föräldrainflytande - Brukarråd

Föräldrasamverkan

Föräldrarnas engagemang och ansvar har en avgörande betydelse för barns och ungdomars utveckling och lärande i förskola och skola. Verksamheterna utvecklar olika sätt att samverka med föräldrarna. Brukarråden syftar till att ta tillvara föräldrarnas intresse och engagemang, från förskolan till gymnasiet.

I läroplanen (Lpfö98 rev 2010) står det följande under avsnittet förskola och hem:

"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen".

 I läroplanen (Lpo94) står det följande under avsnittet hem och skola:

"Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande".

 Alla som arbetar i förskolan/skolan ska 

 • Samarbeta med barnens/elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla förskolans/skolans innehåll och verksamhet.

 Läraren ska 

 • Samverka med och ge fortlöpande information till vårdnadshavare om barnets/elevens situation, trivsel och kunskapsutveckling.
 • Hålla sig informerad om barnets/elevens personliga situation och respektera dess integritet.

 

Vad är ett brukarråd?

 • Brukarrådet ger barn/elever och föräldrar inflytande och möjlighet att ta ansvar för förskolan/skolan.
 • I brukarrådet medverkar elev-, föräldra- och personalrepresentanter. Föräldrarna representerar klassen/avdelningen/gruppen och personalen representerar arbetsplatsen.
 • Vid brukarrådsmöten deltar rektor och vid behov en kontaktpolitiker från kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Kontaktpolitikern kan t ex informera om aktuella ärenden som kan vara av vikt för den enskilda förskolan/skolan.
 • Brukarrådet beslutar om vilka ärenden som ska behandlas, hur ordförande och vice ordförande utses och hur lång mandattiden ska vara.
 • Vid varje sammanträde förs protokoll som delas ut till alla berörda.
 • Brukarrådet bestämmer vilka frågor som de ska engagera sig i och hur de vill organisera sitt arbete.
 • Brukarrådet deltar i kommunens barn- och ungdomsfrågor.

 

Exempel på ärenden som kan behandlas av brukarrådet

 • Vara delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete, t.ex. vid upprättande av kvalitetsredovisning samt uppföljning av resultat.
 • Ge förslag på hur barnen/eleverna ska få ökat inflytande och ansvar.
 • Uppmärksamma stämning och relationer inom verksamheten.
 • Stimulera och arrangera gemensamma aktiviteter.
 • Följa upp trafik- och skolskjutsfrågor.
 • Föra en dialog om budgetfrågor.
 • Påverka politiska förslag som rör den enskilda förskolan/skolan innan beslut har fattats.
 •  Skapa kontakt med andra brukarråd.

 

Storbrukarråd

En gång per termin har Eksjö kommun storbrukarråd, vars uppgift är att vara ett forum för samråd för hela kommunen. Till storbrukarrådens möten utses representanter från de olika brukarråden. Storbrukarråden organiseras av utskotts- och sektorsledningen. Ordförande för barn- och ungdomsutskottet leder mötena och barn- och ungdomschefen medverkar.

 

application/pdf Brukarrådsbroschyr 2013/2014 (403 kB) ReadSpeaker docReader: Brukarrådsbroschyr 2013/2014

Barn- och ungdomspolitiskt program

Under år 2010 fastställde kommunfullmäktigen ett barn- och ungdomspolitiskt program, med syfte att bland annat utveckla demokratin för barn och ungdomar.

Senast kontrollerad: 2013-04-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies