Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Detaljplaner under arbete

Närbild på ett planområde

Detaljplan redovisar hur olika områden får användas

 

Planenheten upprättar detaljplaner (enligt plan- och bygglagen), som visar hur mark och vatten i staden och kommunen ska användas, för att vi ska få en bra och trivsam livsmiljö. Vi planerar för nya bostadsområden, lokalisering av industri och handel, park- och grönområden, trafikplanering, bevarande av befintlig kulturbebyggelse och säkerställande av riksintressen m.m.

Beslut om markens användning och bebyggelsemiljöns utformning berör många människor, företag och institutioner i samhället. De innebär ofta stora och långsiktiga investeringar och tar i anspråk våra gemensamma naturresurser. Besluten kräver därför noggranna överväganden. Planeringsprocessen garanterar att alla som berörs av en förändring får veta att något planeras och får möjlighet att påverka hur förändringen ska ske. Detaljplanen tillskapar byggrätter och ger ramarna för framtida bygglovsgivning.

Vad är en detaljplan? (Fördjupad läsning)

 

PÅGÅENDE PLANER

Eksjö

 Kv. Hajen, del av Orrhaga 1:1

- Samråd avslutat

- Granskning avslutad

Västra Nannylund, del av Bykvarn 1:1

- Antagen 2018-02-07 

- Ny detaljplan för handel- och centrumverksamhet

Jordgubbsfältet

- Ny detaljplan för bostäder

- Samråd planerat under våren 2018

Nannylund

- Planprogram samråd avslutat

-Ny detaljplan för Nannylundsområdet samråd under 2018

Orrhaga 1:2

- SAMRÅD avslutat

- Ny detaljplan för bostäder

Vårlöken 1

-SAMRÅD avslutat

-Ny detaljplan för bostäder, tidigare centrumverksamhet

Landsbygden

Gummarpsnäset Edshults-Gummarp 2:4, 2:9

-Ny detaljplan för bostäder

PÅGÅENDE ABRETE MED OMRÅDESBESTÄMMELSER

Upphävande av områdesbestämmelser för Eksjöholmsområdet.
- Samråd pågår från 2018-05-19 till 2018-06-01

Handlingar

application/pdf Kungörelse om samråd Eksjöholm (179 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Upphävande av områdesbestämmelser Eksjöholm (2 MB) ReadSpeaker docReader:

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas med vanlig post till
Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö

eller med e- post till samhallsbyggnad@eksjo.se

 

Länk till Områdesbestämmelser.

Senast kontrollerad: 2018-05-17.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies