Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Kv. Hajen, del av Orrhaga 1:1

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbyggnation. Planen ligger i det befintliga bostadsområdet Orrhaga i norra Eksjö. Planen är ett infill-projekt och syftar till att förtäta

Kv Hajen

Planens placering i Eksjö

 området. En tät stad gynnar gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik och nyttjar också marken mer effektivt vilket är positivt ur ett resurshållningsperspektiv. Planområdet är ca 22 000 kvm stort varav 7 000 kvm för bostäder.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. Plan och bygglagen 2010:900 (PBL). Standardförfarandet tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

 

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser: kommunens hemsida www.eksjo.se/detaljplaner  och på Kommunhuset i Eksjö våning 2, öppettider 08.00-16.00.

 

 

 

Synpunkter

Samråd pågår mellan 2018-02-14 - 2018-03-07. Synpunkter lämnas senast 7 mars. Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas med vanlig post till

Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller med e- post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Samrådsmöte hålls under stadsbyggnadsdagarna 2018-02-23-2018-02-24 på turistbyrån.

 

Kontakt

Handläggande tjänsteman är Anna Josephson, för frågor kontakta på telefon 0381-362 76 eller e-post anna.josephson@eksjo.se

 

Handlingar

Samrådshandlingar

application/pdf Plankarta Kv. Hajen (281 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Plan- och genomförande beskrivning Kv. Hajen (3 MB) ReadSpeaker docReader: Plan- och genomförandebeskrivning

application/pdf Behovsbedömning Kv. Hajen (529 kB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2018-02-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies