Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Kv. Hajen, del av Orrhaga 1:1

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbyggnation. Planen ligger i det befintliga bostadsområdet Orrhaga i norra Eksjö. Planen är ett infill-projekt och syftar till att förtäta

Kv Hajen

Planens placering i Eksjö

 området. En tät stad gynnar gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik och nyttjar också marken mer effektivt vilket är positivt ur ett resurshållningsperspektiv. Planområdet är ca 22 000 kvm stort varav 6 500 kvm för bostäder.

Detaljplanen handlades med standardförfarande fram till samrådsredogörelsen. Efter samrådstiden beslutades att byta till utökat förfarande enligt 5 kap. Plan och bygglagen 2010:900 (PBL). Bytet görs eftersom planen inte kan antas vara förenligt med översiktsplanen då planområdet delvis ligger på område utpekat som grönstruktur. Planen har inte betydande miljöpåverkan och är inte av stort intresse för allmänheten eller av annan stor betydelse. Eksjö kommun anser, med hänsyn till översiktsplanen att ett byte till utökat förfarande är lämpligt då grönstrukturen påverkas.

 

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser: kommunens hemsida www.eksjo.se/detaljplaner  och på Kommunhuset i Eksjö våning 2, öppettider 08.00-16.00.

 

 

 

Synpunkter

Samråd pågick mellan 2018-02-14 - 2018-03-07. Samrådsperioden är avslutad.

Granskning pågår mellan 2018-03-23 - 2018-04-27. Synpunkter lämnas skriftligt senast 27 april.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas med vanlig post till

Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller med e- post till samhallsbyggnad@eksjo.se

 

 

Kontakt

Handläggande tjänsteman är Anna Josephson, för frågor kontakta på telefon 0381-362 76 eller e-post anna.josephson@eksjo.se

 

Handlingar

Granskningshandlingar

  Underrättelse om granskning Hajen

application/pdf Behovsbedömning (982 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Plan och genomförandebeskrivning inklusive illustrationsbilaga (4 MB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Plankarta Granskning (335 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Samrådsredogörelse Hajen (2 MB) ReadSpeaker docReader:

Alla personuppgifter har tagits bort ur samrådsredogörelsen, men annars återges synpunkter och kommentarer i sin helhet.

Samrådshandlingar

application/pdf Plankarta Kv. Hajen (281 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Plan- och genomförande beskrivning Kv. Hajen (3 MB) ReadSpeaker docReader: Plan- och genomförandebeskrivning

application/pdf Behovsbedömning Kv. Hajen (529 kB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2018-03-22.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies