Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Strandskydd

 

Var gäller strandskyddet?

Bild: Strandskydd gäller även runt sjöar och gölar. Fotograf: Maria Kromnow

Strandskyddet gäller längs våra kuster, sjöar och vattendrag. Det omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land.

Varför finns strandskyddet?

Strandskyddet tryggar förutsättningarna för ett rikt friluftsliv vid våra vatten, nu och i framtiden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. En orörd strandzon fungerar som ett biologiskt filter. Näringsämnen fångas upp och tas tillvara av växterna, samtidigt som näringsläckaget och övergödningen av sjöar och hav hejdas. Artrikedomen i våra vattens strandområden är stor, beroende på ljusförhållandena och att näringshalterna ökar i grundare vatten. Detta medför att strandområden är mycket viktiga som matplats och uppväxtområde för ett stort antal fåglar och fiskarter.

För vilka åtgärder gäller strandskyddet?

  • Bygga nytt, gäller även "friggebodar"
  • Ändra användningen av befintliga byggnader
  • Gräva eller förbereda för byggnationer
  • Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
  • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

När kan man få strandskyddsdispens?

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Dispensen ges av samhällsbyggnadsnämnden och beslutas normalt samtidigt med bygglov. Ansökan om dispens lämnas till plan- och byggenheten tillsammans med karta där platsen är markerad och ritning på byggnaden. Blanketten om strandskyddsdispens hittar du i blankettarkivet ("Ansökan om lov m.m.")

 

För mer information om strandskydd kontakta:

Malin Larsson, bygglovarkitekt
Tfn: 0381-362 81
E-post: malin.larsson@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-01-23.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies