Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Avfall & Återvinning

Renhållningsordning och avfallsplan

För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning innehållande föreskrifter för hur avfall ska hanteras inom kommunen. Kommunen är därutöver skyldig att upprätta en avfallsplan som skall innehålla uppgifter om vilka typer av avfall som uppkommer och vilka åtgärder kommunen planerar vidta för att minska avfallets mängd och farlighet.

Eksjö Energi AB har tillsammans med Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner tagit fram förslag till avfallsplan och renhållningsordning. Kommunerna samarbetar sedan flera år med en gemensam hantering av hushållsavfall och har samma entreprenör för insamling av hushållsavfall, inräknat latrin och slam från enskilda avlopp.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-06-17:

application/pdf Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun (43 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun. Öppnas i nytt fönster.

application/pdf Avfallsplan för Eksjö kommun (550 kB) ReadSpeaker docReader: Avfallsplan

application/pdf Miljökonsekvensbeskrivning (428 kB) ReadSpeaker docReader: MKB

 

 

Öppettider på återvinningscentraler 

För frågor om avfall, sortering, återvinningscentraler, öppettider, hämtning av olika avfallsslag, tömning, avtal, taxor, fakturering med mera se Eksjö Energis webbplats, telefon 0381-19 20 00 (växel).

        

Vad är avfall?

Avfall är ett samlingsnamn för saker som vi väljer att göra oss av med. Den som lämnar föremål, antingen det är en utsliten soffa eller gamla tidningar, ska vara förvissad om att mottagaren tar hand om detta på ett korrekt sätt så som det beskrivits. Exempelvis vill den som kastat sin gamla soffa i fraktionen "brännbart" inte att den en vecka senare dyker upp på en loppmarknad någonstans.

Vissa avfallsslag benämns som farligt avfall. Det finns då ett särskilt regelverk kring hanteringen av dessa. Man skiljer även på hur privatpersoner och företag får hantera vissa avfallsfraktioner.

Det vanligaste avfallsslaget som privatpersoner genererar är hushållsavfall som mest består av matrester, förpackningar och liknande. Det kan även förekomma farligt avfall i hemmet i form av gamla lysrör, batterier och kemikalier.

 

Hantering av farligt avfall, privatpersoner

Som privatperson kan du själv köra mindre mängder farligt avfall såsom; lysrör, batterier gamla färgburkar och liknande till återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp. Är du osäker på avfallsslag eller mängder så kontakta mottagaren, Eksjö Energi, innan transport sker. (Du kan också läsa i avfallsförordningen (2011:927) om hur olika fraktioner klassificeras). 

Hantering av farligt avfall, företag

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Vilka avfallsslag som utgör farligt avfall framgår av avfallsförordningen (2011:927). Det framgår också vilka regler som finns för att skydda människans hälsa och miljön samt hur farligt avfall ska hanteras och vilka skyldigheter verksamhetsutövaren har.

Uppstår det mindre mängder farligt avfall från verksamheten får verksamhetsutövaren själv transportera detta till en godkänd mottagare. Transporten ska skriftligen anmälas till länsstyrelsen innan transport sker, blankett finns här. Avlämningen av det farliga avfallet ska gå att verifiera genom kvitto/transportdokument som ska sparas i verksamheten. Sker transporten med hjälp av utomstående transportör skall denne ha tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Det är den som lämnar farlig avfall som ska kontrollera att transportören och mottagaren har tillstånd för verksamheten samt föra journal över mängder och typer av avfall. Det ska upprättas ett transportdokument vid varje borttransport. 

Information om vissa typer av farligt avfall

Det finns många olika typer av farligt avfall. Två relativt vanligt förekommande typer som kan ha en mycket stor negativ påverkan på människors hälsa och miljö är; kvicksilver och asbest. Nedan följer några råd och riktlinjer om man stöter på dessa ämnen.

Kvicksilver

Ämnet kan förekomma i så vitt skilda produkter som febertermometrar till gamla lysrör. Numera används ämnet i allt mindre omfattning, men förekommer fortfarande i vissa elektriska komponenter såsom ljuskällor och batterier. Alla produkter som innehåller eller misstänks innehålla kvicksilver ska behandlas som farligt avfall och lämnas på återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp.

I den mån produkten inte anses uttjänt och ska behållas, bör den märkas med en etikett "INNEHÅLLER KVICKSILVER", för att informera människor i framtiden.

Även om en produkt innehåller mycket lite av ämnet så ska den tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt. En tumregel är att mängden kvicksilver i en liten febertermometer räcker för att förgifta en normalstor insjö så att fisken blir oätlig många årtionden framåt. 

Asbest

Asbest har använts i ett stort antal produkter och kan finnas i exempelvis: vägg- och takplattor (eternitskivor), värmeisolering kring rör, i värmepannor och ventilationsanläggningar samt i gummigolvmattor och kakelfix. 1976 förbjöds asbest men kan ändå finnas i hus som byggts/renoverats senare. Hälsorisker med asbest är främst lungskador till följd av inandning av asbestfibrer. I värsta fall kan det leda till lungcancer. Fibrer frigörs främst vid till exempel rivning eller annan hantering där uppstår damm. 

Vad gäller för privatpersoner?

I Sverige får privatpersoner hantera asbesthaltigt material från sin egna fastighet, men man ska innan arbetet påbörjas ha skaffat sig kunskap om hur man ska göra för att undvika hälsoskador och olägenheter för omgivningen.

Inomhus bör du som privatperson inte göra några åtgärder själv då det är mycket svårt att förhindra att asbestdamm sprids inne i bostaden. Det bästa är att anlita en ackrediterad fackman vid hantering av asbest inomhus samt vid hantering av lös asbest, till exempel formsprutad asbestinnehållande isolering. 

Att tänka på om man som privatperson ska hantera asbest: 

  • Hantera asbesten försiktigt så att det inte dammar. Eternitplattor hanters försiktig så de inte går sönder och kan fuktas lätt för att minska dammbildningen. Eventuell asbest innehållande massa som bildas efter vattenbegjutningen tas om hand och hanteras som det övriga asbestavfallet.
  • Använd skyddsmask av halvmasktyp med partikelfilter P3 och skyddskläder av engångstyp. För att undvika spridning av asbestdamm ta av dig kläderna innan du går in och tvätta dig noggrant.
  • Förpacka asbestavfallet i täta plastsäckar eller dylikt och märk dem med ASBEST. Använda overaller och engångsmasker ska omhändertas på samma sätt som asbest.
  • Avfallet räknas som farligt avfall och ska lämnas vid återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp.

Vad gäller för företag?

Yrkesmässig hantering regleras av Arbetsmiljöverket och deras regler. I de flesta fall krävs tillstånd för att få utföra rivning eller på annat sätt arbeta med asbestinnehållandematerial. För att få riva asbest krävs dessutom särskild utbildning. Mer information hittar du hos Arbetsmiljöverket.                     

För mer information kontakta handläggare:

Eva-Britt Andersson telefon: 0381-362 07, e-post: eva-britt.andersson@eksjo.se
Peter Larsson telefon: 0381-362 12, e-post: peter.larsson@eksjo.se

 

Återvinning

Återvinningscentraler

Privatpersoner i Eksjö kommun får kostnadsfritt, efter registrering, lämna sitt sorterade avfall (grovsopor, vitvaror, farligt avfall, ris och buskar med mera) på återvinningscentralerna i Eksjö och Ingatorp.
Mer information och öppettider finns på Eksjö Energis webbplats 

Återvinningsstationer

Förpackningar (av glas, plast, metall och papp) och tidningar från hushåll ska lämnas i återvinningsstation om inte fastighetsägaren har begärt hämtning av återvinningsmaterial. Hushållen har ansvar att sortera sitt avfall korrekt.

Företag får inte lägga sitt material i en återvinningsstation utan ska istället begära hämtning av en lokal entreprenör. Ansvaret för återvinningen av förpackningar och tidningar har producenterna inte kommunen.

Det är förpackning- och tidningsinsamlingen (ftiab) som ansvarar över att skötsel och tömning av behållarna sker regelbundet för att förhindra nedskräpning vid återvinningsstationen. 

Upptäcker du att det finns fel och brister som exempelvis skötsel av återvinningsstation kan du direkt kontakta förpacknings- och tidningsinsamlingen via deras hemsida www.ftiab.se , där går det att anmäla bristerna. Dessutom finns det uppgifter på hemsidan när återvinningsstationen ska städas eller tömmas på förpackningar. 

Hitta på www.ftiab.se hemsidan:

1)      Hitta en återvinningsstation

2)      Hämta min plats – välj kommun

3)      Stadsdelar i Eksjö kommun

4)      Klicka på kartan för att få fram rätt återvinningsstation

5)      Anmäl städning och tömning

 

Kontaktuppgifter

Alla typer av synpunkter på själva insamlandet eller skötseln av återvinningsstationerna kan lämnas till förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, telefon 0200-88 03 11. Numret är öppet alla dagar klockan 08.00-22.00.

Senast kontrollerad: 2018-04-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies