Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Dricksvatten

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, som bygger på EG-direktivet (98/83/EG) om dricksvatten.

Kraven på vattenkvaliteten är hårdare på vattenverk än de rekommendationer som finns för enskilda brunnar. Det betyder att en brunn kan anses vara bra som familjebrunn, men håller inte tillräcklig kvalitet för att tillhandahålla vatten till till exempel ett café.

Brister i dricksvattnets kvalitet kan delas in i kemiska och mikrobiologiska. Kemiska kvalitetsnedsättningar kan bland annat bero på för höga halter av fluorid, klorid, uran eller bekämpningsmedel. Mikrobiologiska kvalitetsnedsättningar är vanligare. Mikroorganismer finns överallt runt omkring oss. Många mikroorganismer är ofarliga för oss människor, en del är nödvändiga för att vi ska må bra, till exempel vår normala sammansättning av bakterier i magen. Men det finns en del mikroorganismer som orsakar sjukdom. De kallas patogena. Det är dock mycket ovanligt att någon blir sjuk av mikrobiologisk förorening i dricksvatten!

Kommunala vattenreningsverk

I Eksjö har vi åtta kommunala vattenverk - Eksjö, Bellö, Hjältevad, Hult, Höreda, Kråkshult. Mariannelund och Värne vattenverk. Eksjö Energi AB har fått i uppdrag att sköta de kommunala vattenverken, kontaktperson är Jonny Jörling som du kan nå på tfn 0381-360 97. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén. På Eksjö Energi AB:s webbplats finns mer information om vattenkvalitet och resultat från provtagningar.

Enskilda brunnar

Om du har en egen brunn är du själv ansvarig för att kontrollera vattenkvaliteten.  Som privat räknas dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn, eller som försörjer färre än 50 personer, såvida inte vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. Detta regleras bland annat i 33 § punkt 6 i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vatten - ett av våra viktigaste livsmedel

Information till dig som väntar barn eller redan har små barn och har egen brunn i Eksjö kommun.

Mer information

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är VA-verkens branschorganisation och därmed företräder Svenskt Vatten landets viktigaste livsmedelsindustri och ledande miljövårdsföretag. Arbetet inriktas bl.a. på att tydliggöra och stärka VA-verksamhetens roll i samhället. Läs mer på Svenskt Vattens webbplats.

Om brunnar

Statens Geologiska Undersökning har utarbetat mer information om brunnar och vattenkvalitet:

Brunnar och dricksvatten - Sveriges geologiska undersökning

Om du funderar över att anlägga en brunn, hur du tar hand om din brunn, eller har andra frågor är du välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Britt Andersson på tfn 0381-362 07 eller via e-post: eva-britt.andersson@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-04-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies