Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Egen brunn

Vatten - ett av våra viktigaste livsmedel

I Sverige är vi vana att ha dricksvattenkvalité i våra vattenkranar. Har man egen brunn kan man tyvärr inte ta detta för givet. Det är upp till dig själv att kontrollera ditt vatten när du har egen brunn. Detta är speciellt viktigt när man väntar barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.

Nitrat/nitrit

Höga halter med nitrat i ditt vatten kan ge problem för både vuxna och barn. Nitrat kan omvandlas till nitrit vid matsmältningen. Nitritet går sedan ut i blodet och kan hämma barns förmåga att ta upp syre. Vid högre nitrathalter än 50 mg/l, bör inte barn under 1 år dricka av vattnet.

Nitrit kan finnas i vatten av olika orsaker. Det kan ses som en tecken på att vattnet är förorenat. Nitrit kan även bildas i ledningsnätet eller i djupa brunnar som ett resultat av syrebrist. Vid halter på 0,50 mg/liter eller högre bör inte barn under 1 år dricka av vattnet.

Varför höga nitrat/nitrithalter?

Höga nitrat/nitrithalter kan det tyda på att någon typ av förorening kommer till brunnsvattnet. Ofta kan det bero på hur marken runt din brunn används. Gödslas marken i brunnens närhet finns det risk att nitratet kommer från gödseln. Nitratet kan komma från en läckande eller felplacerad trekammarbrunn. Föroreningar kan även transporteras med grundvattnet eller läcka in från markytan.

pH

Är en måttenhet som beskriver hur surt ett vatten är. Om ett vatten har pH 7 kallas det för neutralt. Lägre pH-värden än 7, då är vattnet surt. Det är inte skadligt i sig att dricka ett surt vatten. Indirekt kan däremot ett surt vattnet ge problem då det kan lösa ut metaller både ur marken och från ledningsnätet. Surt vatten kan lösa ut järn, mangan, koppar, aluminium och tungmetaller som kadmium och bly. Dessa metaller kan sedan ge upphov till problem med dricksvattnet om de finns i höga halter. Har du ett pH värde lägre än 6,5 bör du därför undersöka ditt vatten närmare.

Varför lågt pH-värde?

Ett surt brunnsvatten kan bero på den allmänna försurningen av naturen i kombination med en berggrund som inte klarar att motverka eller buffra sura partiklar som tränger ner i marken.

Koppar

Höga kopparhalter i vatten kan ge upphov till diaréer hos barn. Därför är det viktigt att du som har barn eller ska ha barn, lämnar in vattenprov från din brunn.

Varför höga kopparhalter?

Koppar kan fällas ut från vattenledningar. Risken är särskilt stor då du har ett surt vatten.

Fluor

Fluor är ett grundämne som bl.a. finns naturligt i vatten. God munhygien tillsammans med fluor stärker tänderna. Fluor gör bäst nytta om man får en lagom stor dos redan som barn när tänderna bildas.

Du kan vända dig till din tandläkare för mer utförliga råd beträffande fluorhalterna i just ditt vatten. För mer upplysningar om provtagning av fluor kontaktas barnavårdscentralen.

Radon i dricksvatten

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Radon är en gas som avger strålning till sin omgivning, ämnet bildas när radium sönderfaller. Radium i sin tur kommer från uran i berggrunden.

Idag har man liten kunskap om hur det står till med radonhalter i vatten som kommer från enskilda brunnar. Det man vet är att det är vanligare med högre radonhalter i djupborrade brunnar än grävda. I större delen av Småland har man en berggrund som ger liten risk för höga radonhalter i vattnet. Trots detta kan det lokalt finnas brunnar med höga radonhalter.

Barn är särskilt utsatta eftersom de får högre stråldoser per kg kroppsvikt jämfört med vuxna som dricker samma mängd vatten. Barn dricker också mer "obehandlat" vatten som saft och liknande än vuxna. Har du barn under 5 år och en radonhalt som är högre än 500Bq/l bör du koka allt vatten ditt barn skall dricka. Ett annat alternativ är att vispa vattnet kraftigt i ca 3 minuter. Radonet kommer då att avgå till inomhusluften. Ett tredje alternativ kan vara att installera radonavskiljare.

Bakterier

Höga bakteriehalter i brunnsvatten orsakas av en föroreningskälla i närheten. Det kan finnas flera typer av föroreningskällor. Några exempel kan vara läckage från gödselstackar, avloppssystem, eller ytligt markvatten som tränger in i brunnen.

Har du höga bakteriehalter i ditt brunnsvatten kan hela familjen drabbas av magproblem. Återigen är små barn mer känsliga och blir lättare sjuka. Höga bakteriehalter är mer vanligt i grävda brunnar än i djupborrade.

Analys av ditt dricksvatten

Vatten av bra kvalitet är viktigt för alla och då särskilt hushåll med småbarn som är extra känsliga. Om man har en egen (enskild) brunn är det viktigt att med jämna mellanrum testa kvalitén på vattnet.

  • För en- eller tvåfamiljshus rekommenderas därför att en vattenanalys utförs vart tredje år. För vattenanläggningar som förser fler än två hushåll rekommenderas årlig provtagning.
  • Analys bör även ske vid misstanke om försämrad vattenkvalitet, till exempel vid förändringar i lukt och smak.
  • En analys bör omfatta både mikrobiologiska och kemiska parametrar. För borrade brunnar är det bra att även utföra en radonanalys.

Tänk på att vattenkvalité kan förändras med tiden!

Du som önskar analysera ditt dricksvatten hänvisas till laboratorier som utför dricksvattenanalyser. Laboratorier som utför dricksvattenanalyser finns på gula sidorna i telefonkatalogen eller på internet. Här följer ett par laboratorier som utför dricksvattenanalyser:

Alcontrol
Eurofins

Kontakta laboratoriet för information om kostnader och hur du går tillväga för att göra en provtagning. Analyskostnad och provtagning får du som fastighetsägare stå för själv.

Förebyggande arbete och vilka åtgärder kan vidtas vid dålig vattenkvalitet

Följande länkar ger information om vad man ska tänka på innan man anlägger en brunn, hur man ska sköta den och vilka åtgärder som kan vidtas om vattenkvaliteten är dålig.

Länkar till

Livsmedelsverket- Att anlägga brunn

Livsmedelsverket- Sköt om din brunn

SGU-Några råd vid köp av vattenreningsutrustning

Vattenrening, vattenfilter och vattenrenare leverantörer

Checklista

En checklista kan vara bra att fylla i, dels kan den fungera som en egenkontroll av brunnen och dess omgivningar. Den kan också vara användbar för att ringa in orsakerna till varför ett vatten inte är bra om en analys visar sig ge konstiga värden. En ifylld checklista ökar våra chanser att hjälpa dig med rådgivning om vad du behöver göra för att förbättra din vattenkvalitet.

application/pdf Checklista för dricksvattenbrunnar (53 kB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Blankett för Checklista för dricksvattenbrunnar. Öppnas i nytt fönster.

application/msword Checklista för dricksvattenbrunnar (206 kB) ReadSpeaker docReader: Word-fil: Blankett Checklista för dricksvattenbrunnar. Öppnas i nytt fönster.

Viktig information om torka och låg nederbörd

2017 hade Eksjö kommun på grund av torka och låg nederbörd vattenbrist. Som följd av detta hade många brunnar sinat och tillgången till vatten var dålig på många ställen i kommunen. I dokumentet nedan kan du som har egen brunn hitta viktig information om tillfällen med torka och låg nederbörd inträffar igen. Dokumentet kommer från länsstyrelsen i Jönköping.

application/pdf Viktig information till dig som har egen brunn (192 kB) ReadSpeaker docReader:

Kontakt

Kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Britt Andersson om Du har frågor om ditt brunnsvatten

tfn 0381-362 07, e-post: eva-britt.andersson@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-01-25.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies