Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Miljöskydd

På denna sida kan Du läsa om Miljöbalken, Miljökvalitetsmål och Hänsynsreglerna.

Miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari, 1999 och ersatte då 15 lagar. Balken är en ramlag, vilket innebär att de grundläggande kraven i hänsynsreglerna inte är preciserade. Reglerna kan preciseras genom föreskrifter från centrala myndigheter som t.ex. Naturvårdsverket.

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Regelverket ska tillämpas så att:

 • människans hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter
 • natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas
 • den biologiska mångfalden ska bevaras
 • en god hushållning av mark och vatten tryggas
 • återanvändning och återvinning främjas.

Miljöbalken berör alla medborgare och företagare som med sina verksamheter eller övriga åtgärder motverkar balkens mål. Balkens regler gäller stort som smått och omfattar alla former av störningar eller förändringar i naturen. Detta innebär att balken omfattar allt från enskilda avlopp och komposter till flygplaster och massaindustrier. Finns det risk för störningar av något slag som lukt, buller, skakningar eller ljus är verksamhetsutövaren skyldig att vidta skyddsåtgärder utan att myndigheten uppmanar till detta.

Miljöbalkens bestämmelser och reglerna i andra lagar gäller parallellt. Det innebär att det t.ex. inte alltid räcker med att ha bygglov enligt plan- och bygglagen. Utöver bygglovet kan miljöbalken kräva tillstånd, dispens eller att verksamheten anmäls innan den tas i bruk.

För mer information kontakta Miljöenheten 0381-362 01.

 

Miljökvalitetsmål

Under våren 1999 antog riksdagen 16 miljökvalitetsmål för Sverige, ett av dessa har tillkommit i efterhand. Målen är vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. Varje nationellt miljökvalitetsmål preciseras genom ett antal delmål som ska beskriva vad som ska uppnås inom ett särskilt område till en viss tidpunkt. Regeringen föreslog i propositionen 2000/01:130 såväl delmål som åtgärdsstrategier för att nå de utpekade svenska miljömålen:

 1. Frisk luft
 2. Grundvatten av god kvalitet
 3. Levande sjöar och vattendrag
 4. Begränsad klimatpåverkan
 5. Hav i balans, levande kust och skärgård
 6. Ingen övergödning
 7. Bara naturlig försurning
 8. Ett rikt odlingslandskap
 9. Levande skogar
 10. Myllrande våtmarker
 11. Storslagen fjällmiljö
 12. God bebyggd miljö
 13. Giftfri miljö
 14. Säker strålmiljö
 15. Skyddande ozonskikt
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsmålen och dess delmål kan inte direkt användas för att ställa krav på en enskild men kan användas av tillsynsmyndigheten vid tillståndsprövning och tillsyn.

 

Hänsynsreglerna

I miljöbalkens 2 kap. finns ett antal allmänna hänsynsregler. Lagstiftningen fungerar förebyggande genom att den ställer bindande krav på den som driver verksamhet eller vidtar åtgärder att skaffa sig kunskaper om ingreppens miljöeffekter. Det är den som vidtar en åtgärd som riskerar att påverka miljön som är skyldig att begränsa olägenheterna så långt som möjligt. Skulle olägenheterna ändå uppkomma är den som förorsakat dessa skyldig att avhjälpa dem.

Tillsynsmyndigheterna har befogenhet att direkt lägga hänsynsreglerna till grund för förelägganden och förbud. Tillståndsmyndigheterna tillämpar hänsynsreglerna vid utformning av villkor vid tillståndsprövning. De allmänt hållna hänsynsreglerna får på så sätt sitt innehåll konkretiserat genom föreskrifter eller beslut i enskilda fall.

Bevisbörderegeln – innebär att verksamhetsutövaren ska kunna visa att verksamheten kan bedrivas, på ett för miljön, godtagbart sätt.

Kunskapskravet – verksamhetsutövaren ska ha kunskap om att verksamheten inte stör människors hälsa eller miljön.

Försiktighetsprincipen – finns risk för negativ påverkan för människors hälsa eller miljön är verksamhetsutövaren skyldig att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Lokaliseringsprincipen – den plats som är lämpligast ur miljösynpunkt ska väljas.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen – verksamhetsutövaren ska hushålla med varor och energi.

Produktvalsprincipen – verksamhetsutövaren ska välja de kemiska produkter och biotekniska organismer som är minst skadliga för miljön.

Senast kontrollerad: 2017-01-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies