Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Cisterner

Miljöbalken ställer krav på den som innehar en fastighet eller utövar en verksamhet där cisterner ingår. Det är den som äger en cistern som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Skulle olyckan vara framme och du inte har följt reglerna kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolag för mycket kostsamma saneringar av mark och grundvatten samt eventuella skadestånd. Cisterner, oavsett tillverkningsmaterial, utsätts för olika angrepp som rost, materialutmattning m.m. Därför finns det regler för hur ofta olika cisterner ska kontrolleras. Bestämmelser kring cisterner finns främst i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).

 

Några aktuella regler för cisterner

 • Cistern inomhus som rymmer mellan 1 och 10 m3 olja ska kontrolleras vart 6:e eller   vart 12:e år. Intervallet avgörs av om cisternen är korrosionsskyddad eller inte.
 • Cistern utomhus som är placerad ovan jord (s.k. farmartank) ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år. Intervallet avgörs av om cisternen är korrosionsskyddad eller inte.
 • Cistern utomhus som är placerad under jord ska vanligen kontrolleras vart 12:e år.
 • Första kontrollen, normalt en installationskontroll, ska vara gjord innan anläggningen tas i bruk. Fråga försäljaren av cisternen om det krävs kontroll innan du tar den i bruk.
 • För cistern utomhus, över eller under jord, krävs skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsnämnden innan cisternen installeras.
 • För cistern som innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska och som placeras inom vattenskyddsområde finns krav på sekundärt skydd (invallning).
 • För cisterner i mark gäller att tillsynsmyndigheten ska informeras då cisternen tas ur bruk.

 

Miljösanktionsavgift

Om en cistern har tagits i bruk utan att samhällsbyggnadsnämnden skriftligen har informerats i förväg ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Tillsynsmyndigheten informeras enklast genom att du skickar in kontrollrapporten för din cistern tillsammans med en situationsplan där det framgår var cisternen ska stå. Om föreskriven installationskontroll inte utförts innan anläggningen för första gången tas i bruk eller om revisionskontroll inte utförts efter att anläggningen genomgått omfattande reparation ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Om återkommande kontroll inte genomförts inom rätt intervall ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om en miljösanktionsavgift på 2 000 kronor.

 

Kontroll av cistern

Dessa punkter undersöks vid kontroll av cisterner:

 • Eventuella rostangrepp
 • Behov av förbättrat rostskydd
 • Invändig målning
 • Tillbehör, t.ex. överfyllningsskydd
 • Tätheten hos cistern och rörledningar
 • Sprickbildning (i plastcisterner)
 • Sekundärt skydd (invallning)

För förvaring av vissa mängder brandfarlig vara kan tillstånd från räddningstjänsten krävas (exempelvis krävs tillstånd vid förvaring av mer än 3 000 liter diesel/bensin). För mer information kontakta räddningstjänsten.

 

Cistern som tas ur bruk

För en cistern som inte längre används finns tre alternativ när det är dags för kontroll. Antingen kontrolleras cisternen enligt det intervall som gäller och den kan sedan stå kvar till nästa kontroll. Ett alternativ till kontroll är att göra cisternen obrukbar genom att den töms och rengörs på ett fackmannamässigt sätt och därefter plomberas så att påfyllning inte kan ske.  Arbetet ska göras av ackrediterat företag. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar ska avlägsnas. Nivåmätare kan innehålla kvicksilver och ska i förekommande fall omhändertas som farligt avfall av företag med behörighet. Det tredje alternativet är att sälja eller på annat sätt avyttra cisternen.

Om en cistern i mark ska tas ur bruk ska detta anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden. Cisternen ska helst grävas upp. Är detta inte möjligt ska istället cisternen, efter sanering, fyllas med sand för att undvika framtida marksättningar på fastigheten. Intyg över vem som utfört skrotning och sanering samt vart det farliga avfallet transporterats och av vem ska bifogas anmälan. 

application/pdf Anmälan om att cistern för förvaring av brandfarlig vätska har tagits ur bruk (95 kB) ReadSpeaker docReader: PDF-fil Anmälan om att cistern för förvaring av brandfarlig vätska har tagits ur bruk

application/msword Anmälan om att cistern för förvaring av brandfarlig vätska har tagits ur bruk (209 kB) ReadSpeaker docReader: Word-fil Anmälan om att cistern för förvaring av brandfarlig vätska har tagits ur bruk

 

För mer information se farligt avfall eller kontakta Camilla Malmgren tfn 0381-362 11, e-post: camilla.malmgren@eksjo.se eller Peter Larsson tfn 0381-362 12, e-post: peter.larsson@eksjo.se.

 

 

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies