Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Kemiska bekämpningsmedel

Miljöbalken definierar kemiska bekämpningsmedel som kemiska produkter avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

 

Spridning i miljön och hälsorisker

Avsikten är att bekämpningsmedlet ska drabba bekämpningsobjektet, t.ex. ogräs, skadeinsekter eller skadesvampar. Sprutteknikens precision är begränsad och inte all vätska når ogräset eller grödorna. En del hamnar på marken, i vattnet eller förs bort med vinden. Via mark, yt- och grundvatten samt med vindens hjälp kan bekämpningsmedlen få större spridning än önskvärt. Detta är en anledning till att bekämpningsmedel ibland återfinns i yt- och grundvatten.

Bekämpningsmedel kan på fel ställen påverka det ekologiska samspelet genom direkt eller indirekt påverkan på växter, djur och mikroorganismer utanför bekämpningsområdet. Exempel på effekter kan vara nedsatt kondition, nedsatt fruktsamhet, rubbad ämnesomsättning, försämrad frösättning etc.

 

Krav på tillstånd/anmälan

Om spridning av växtskyddsmedel ska ske på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor, på allmänna lekplatser, i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. En anmälan till nämnden ska göras om bekämpningsmedel ska spridas på banvall eller på områden större än 1000 m2 där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark). En anmälan ska också göras om växtskyddsmedel ska användas på vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter.

 

Skyddsåtgärder vid spridning

Bestämmelser kring spridning av kemiska bekämpningsmedel finns bland annat i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel , Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2014:42) om integrerat växtskydd.

För mer information kontakta handläggare
Camilla Malmgren tfn 0381-362 11, e-post: camilla.malmgren@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies