Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Miljöfarlig verksamhet

Här kan Du läsa om prövning, kemikaliehantering och egenkontroll.

Prövning av miljöfarliga verksamheter

Det finns fyra klasser av miljöfarliga verksamheter A, B, C och U. Tillstånd som avser verksamheter med beteckningen A prövas av miljödomstolen medan B-verksamheter prövas av Länsstyrelsen. Miljöfarlig verksamhet som är klassad C-anläggning ska vara anmäld till samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun. U-verksamheter avser övriga miljöfarliga verksamheter som inte finns upptagna i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och som varken kräver anmälan eller tillstånd, men som givetvis måste följa lagar och regler.

Anmälan C-verksamhet
En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I anmälan ska det framgå hur verksamhetsutövaren tänker uppfylla de allmänna hänsynsreglerna, anmälan ska vara skriftlig. Det kan vara en god idé att ta hjälp av en konsult med anmälan.

För mer information kontakta handläggare
Camilla Malmgren tfn 0381-362 11, e-post: camilla.malmgren@eksjo.se eller
Peter Larsson tfn 0381-362 12, e-post: peter.larsson@eksjo.se eller
Eva-Britt Andersson tfn 0381-362 07, e-post eva-britt.andersson@eksjo.se

 

Kemikaliehantering

Vi omges dagligen av kemikalier både i hemmet och på våra arbetsplatser. På dessa sidor finner du information om hantering av kemikalier. Informationen riktar sig huvudsakligen till verksamhetsutövare.

En kemikaliepolicy för Jönköpings län finns, denna ger en vägledning till varför vissa uppgifter behövs i vissa sammanhang.
Vägledning och policy för kemikalielagring vid tillsyn enligt miljöbalken. (PDF-fil på Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats).

Kemikalieförteckning
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska det finnas en kemikalieförteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras i verksamheten (Gäller verksamheter med beteckning A, B, C samt anmälningspliktig verksamhet). En kemikalieförteckning behövs för att få en översikt över företagets kemikalieanvändning. Den ska underlätta arbetet med att ersätta farliga produkter till andra mindre farliga i enlighet med produktvalsprincipen i miljöbalken. Kemikalieförteckningen ska vara på ämnesnivå. Länsstyrelsen i Jönköpings län har lagt ut exempel på hur en kemikalieförteckning kan se ut.

CAS-nummer och utbytesregeln
Som vägledning vid byte av kemiska ämnen eller produkter finns miljömärkning, farosymboler och CAS-nummer. CAS-numret är en specifik beteckning för varje kemikalie och som återfinns på säkerhetsdatabladen. CAS-nummret gör att man kan söka efter de egenskaper och regler som finns för det kemiska ämnet i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg och Begränsningsdatabas www.kemi.se.

Förvaring
Grundkravet för förvaring av kemikalier och kemiska produkter är att innehållet i förpackningar inte ska kunna läcka ut under produktens livslängd. Det gäller även återförslutningsbara förpackningar. Materialet i förpackningarna ska inte kunna påverkas av eller reagera med innehållet.

Farliga kemiska produkter ska förvaras så att skador förebyggs. Det är upp till den ansvariga på företaget att ordna med en betryggande förvaring. I butiker är det t.ex. viktigt att förvara produkterna så att barn inte kan komma åt dem, särskilt om förpackningarna är små och lätta att hantera. Produkterna ska förvaras avskilt från livsmedel. Finns det risk för läckage till bl.a. golvbrunn eller liknande ska kemikalien vallas in alternativt kan golvbrunnen vallas ut.

Egenkontroll
Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av dessa undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Längre ner på sidan kan du läsa mer om egenkontroll.

Mer information
Har du ett företag som använder kemiska produkter eller är du privatperson som vill ha mer information om kemikalier i form av konsumentinformation så kan du titta på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se eller på Länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida www.f.lst.se

Giftinformationscentralen har gett ut information om förgiftningstillbud bland barn samt råd och förebyggande åtgärder. Se Giftinformationscentralens hemsida.

Mer information om barn och kemikalier finns även i Kemikalieinspektionens text om risker i omgivningen. Se kemikalieinspektionens hemsida.

För mer information kontakta handläggare 
Camilla Malmgren tfn 0381-362 11, e-post: camilla.malmgren@eksjo.se eller
Peter Larsson tfn 0381-362 12, e-post: peter.larsson@eksjo.se eller
Eva-Britt Andersson tfn 0381-362 07, e-post eva-britt.andersson@eksjo.se

 

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar (26 kap. 19 § miljöbalken).

Tillstånds - eller anmälningspliktiga verksamheter
För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga gäller även egenkontrollsförordningen (SFS 1998:901). För denna typ av verksamhet krävs en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret. Detta gäller frågor som berör verksamheten enligt miljöbalken, föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt enligt domar och beslut rörande verksamhetens drift och kontroll.

Verksamhetsutövaren ska också ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning mm för drift och kontroll. Rutinerna och resultaten av den fortlöpande kontrollen ska dokumenteras. Vidare ska verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och kontrollera riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Även denna kontroll ska dokumenteras.

Slutligen ska verksamhetsutövaren förteckna de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt.

För mer information kontakta handläggare 
Camilla Malmgren tfn 0381-362 11, e-post: camilla.malmgren@eksjo.se eller
Peter Larsson tfn 0381-362 12, e-post: peter.larsson@eksjo.se eller
Eva-Britt Andersson tfn 0381-362 07, e-post eva-britt.andersson@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-01-30.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies