Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Ciselören 1

Forssellska gården

Den 16 augusti 2015 utbröt en storbrand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan. Den drabbade byggnaden gick under namnet Forssellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Räddningsinsatsen var omfattande och speciell, då framkomligheten på olycksplatsen var begränsad med smala gränder och slutna gårdar. Som mest arbetade ett 80-tal brandmän med släckningen. Tack vare sprinklersystemet och en snabb och massiv insats från räddningstjänsten kunde branden i stort sett begränsas till denna fastighet. Förödelsen kunde annars ha blivit ännu värre med otänkbara konsekvenser.

Forssellska gården var en stadsgård med en ålderdomlig struktur präglad av den garveriverksamhet som bedrivits där under många år. Byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde och ingick som ett betydelsefullt element i stadsmiljön norr om Stora Torget i Eksjö.

Området, som idag omfattar en ytterst välbevarad trähusbebyggelse inom den senmedeltida stadsplanen, är utsett som riksintresse inom kulturmiljövård. Forssellska gården blev förklarad byggnadsminne 1993.

application/pdf Bilder av Forsellska gården före och efter branden. (5 MB) ReadSpeaker docReader: Pdf-fil: Bilder av Forsellska gården före och efter branden.

Återuppbyggnad av Ciselören 1

Bild: Ett hjärta är alltid rött

Under våren 2016 blev det klart att det kommunala moderbolaget Eksjö Stadshus AB förvärvade det bolag som ägde fastigheten och tomten med syfte att driva projektet om en återuppbyggnad. Under hösten 2016 påbörjades på uppdrag av Eksjö Stadshus AB en arkitekttävling med syfte att utse den arkitekt och det förslag som kan leverera den mest optimala lösningen på denna återuppbyggnad.

Vid Eksjö Stadshus ABs sammanträde den 29 november 2016 presenterades ett förslag på vinnande tävlingsbidrag i arkitekttävlingen, och Eksjö Stadshus AB godkände och beslutade i enlighet med detta förslag. Vinnande tävlingsbidrag är ”Ett hjärta är alltid rött” framtaget av Okidoki Arkitekter AB.

Hur har arkitekttävlingen gått till?

Upphandlingen av arkitekt till återuppbyggnaden har genomförts som en arkitekttävling. Arkitekttävlingen, som har annonserats i en nationell databas, genomfördes i två steg.

I steg ett fick intresserade arkitektbyråer möjlighet att lämna in en intresseanmälan om att få delta i tävlingen. 25 intresseanmälningar inkom och utvärderades utifrån en samlad bedömning av förmåga, kapacitet, erfarenhet och referensuppdrag. De fyra arkitektbyråer som bedömdes ha de bästa förutsättningarna för uppdraget gick vidare och fick ta fram varsitt tävlingsbidrag som bedömdes av en jury på sju personer.

Synpunkter från allmänheten har tagits tillvara

De fyra arkitektbyråerna fick inför framtagandet av sina tävlingsbidrag ta del av ett omfattande grundmaterial bestående av kartor och ritningar på området och dess fastigheter, foton före och efter branden, samt synpunkter från allmänheten.

I slutet på maj anordnade Eksjö kommun en allmän föreläsning kring bebyggelse i kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer och en gemensam workshop. Syftet med workshopen var att samla in medborgarnas synpunkter kring återuppbyggnaden och dessa har samtliga tävlande arkitektbyråer fått ta del av.

De tävlande arkitektbyråerna har också fått ta del av de principer för ny bebyggelse vid Ciselören 1 som antogs av kommunfullmäktige i Eksjö kommun den 19 maj 2016. Där anges bland annat att nybyggnationen ska omfatta både bostäder och handel på bottenvåningen som tidigare, samt att trä som byggnadsmaterial är en självklarhet.

De delar som finns kvar efter branden; kastanjen (vårdträdet), markbeläggningen av fältsten på innergården och den bevarade källaren i hörnet av Arendt Byggmästares gata och Vaxblekaregränd, ingår alla i byggnadsminnesförklaringen och har varit tvungna att tas med i planeringen av den nya byggnaden. Även de byggnadsdelar som klarade branden har de tävlande byråerna fått kunskap om som möjliga delar att använda.

Utvärderingskriterier, jury och beslut

De fyra tävlingsbidragen bedömdes utifrån följande utvärderingskriterier:
1. Förslagets hänsyn till stadsbilden och kulturmiljön.
2. Förslagets funktionella och arkitektoniska kvaliteter.
3. Förslagets genomförbarhet.

Juryn som bedömde de fyra tävlingsbidragen var:
• Annelie Hägg, ordförande i Eksjö Stadshus AB och Byggnadsfirma Stridh och Son AB, samt kommunstyrelens ordförande i Eksjö kommun.
• Stefan Elm, vd för Eksjö Stadshus AB och Byggnadsfirma Stridh och Son AB, samt kommundirektör vid Eksjö kommun.
• Mikael Klaesson, samhällsbyggnadschef vid Eksjö kommun, samt utbildad planarkitekt med arkitektkompetens.
• Maria Lund, vd för Eksjöbostäder med samlad kompetens om byggnationer och marknadsbehovet av bostäder i Eksjö kommun.
• Ingvar Selse, arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av arkitekttävlingar, både som medverkande och av att sitta i juryn.
• Britt-Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie vid Jönköpings länsmuséum och den byggnadsantikvarie som varit ansvarig för att dokumentera Forssellska gården efter branden.
• Lucia Botero, kommunarkitekt vid Eksjö kommun och arkitekt SAR/MSA.

Efter avslutad bedömning beslutade juryn enhälligt att utse förslaget ”Ett hjärta är alltid rött”, framtaget av Okidoki Arkitekter AB, till vinnare av tävlingen, och rekommenderade förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande till Eksjö Stadshus AB.

Enligt utdrag ur juryns motivering har förslagsställaren på ett mycket ambitiöst och skickligt sätt analyserat tomtens förutsättningar, vilket innebär mycket väl anpassade fasader med god träkänsla och en mycket skickligt utformad gårdsmiljö. Det finns en tydlig koppling till den unika stadsmiljön i Eksjö gamla stad, och vissa byggnadsdelar som finns kvar från Forssellska gården har infogats i projektet.

application/pdf Bilder på det vinnande arkitektbidraget (640 kB) ReadSpeaker docReader:

Varför ska Ciselören 1 åter bebyggas?

Våren 2016 byggdes ett trädäck som täcker resterna som finns kvar efter rivningen av den nedbrunna fastigheten. Syftet med trädäcket har varit att tillgängliggöra platsen och gynna stadsbilden tills att en ny fastighet byggs. Det är dock inte aktuellt att göra det öppna torget permanent då det bland annat strider mot Gamla stans unika karaktär. Norra Storgatan är också av tradition en affärsgata som kännetecknas av korta avstånd mellan butikerna. Denna rytm i gaturummet bryts utan en fastighet på platsen.

Det är den omslutna bebyggelsen, och den täta samlingen av hus med egna kulturhistoriska värden, som utgör Gamla stans unika karaktär. Det är också viktigt att vi bevarar stadsplanen, till exempel den gamla rutnätsplanen, och historiska värden som att Vaxblekaregränd fortsatt får vara en gränd. Utöver detta måste vi också ta hänsyn till att byggnadsminnesförklaringen finns kvar eftersom bedömningen är att trästaden i sig utgör grunden för områdesbyggnadsminnet. Samtliga dessa delar ställer krav på en återuppbyggnad och ett bevarande av kulturarvet.

Efter tävlingens avslutande

Det vinnande tävlingsbidraget ska ses som ett koncept som vinnande arkitektbyrå kommer att få i uppdrag att bearbeta och färdigställa. Förhoppningen är att en ny fastighet kommer att stå klar inom två år.

Trädäcket tas bort

Bild: Trädäcket på Ciselören  1 i Eksjö. Fotograf: Lucia Botero

Trädäcket på Ciselören 1 i Gamla stan i Eksjö

Våren 2016 byggdes ett trädäck i Gamla Stan i Eksjö för att täcka resterna efter branden. Syftet med trädäcket har varit att tillgängliggöra platsen och gynna stadsbilden tills att ett nytt hus byggs.

I syfte att genomföra en arkeologisk undersökning av tomten tas trädäcket bort. Den arkeologiska undersökningen påbörjas den 18 september och pågår i cirka två till fyra veckor. Om inga överraskningar framkommer under denna undersökning kommer byggnationen av det nya huset att påbörjas våren 2018.

I samband med att trädäcket tas bort kommer även ett byggstängsel att sättas upp. Byggstängslet kommer att finnas på plats under hela den tid som byggnationen av det nya huset pågår. Det nya huset planeras att färdigställas under 2019.

I samband med rivningen av trädäcket och den arkeologiska undersökningen kan det förekomma buller som kan upplevas som störande. Vi ber om överseende för den olägenhet det innebär för dig som bor och vistas i området.

Senast kontrollerad: 2018-01-31.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies