Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Boende & Miljö / Trafik / Klipp häcken

Klipp häcken - du kan rädda liv

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. 

För att minska risken för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen.

 

Trafiksäkerhet kräver fri sikt i gatukorsningar

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På de följande bilderna redovisas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är fastighetsägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom de så kallade ”sikttrianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål ej överskrida höjden 80 cm, mätt från gångbaneytan alternativt körbanan.

 

Bild med mått på fri sikt vid utfart mot gata

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

 

 

Bild med mått på fri sikt vid hörntomter

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

 

 

 

 

Bild med mått på fri sikt vid tomt intill gata

Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.

Fri höjd är minst: 

  • 2,5 meter för gångbana och 3,2 meter
    för cykelbana
    4,6 meter för körbana

 

 

Bild med mått på fri sikt vid nyplantering

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

 

 

 

 

 

 

Bild med mått på fri sikt vik skyltar, vägmärken och lyktstolparr

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. PBL 8 kap 15 §.

Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i sin tur för att se till att reglerna efterlevs och kan utfärda vite vid regelbrott.

 

Har du tänkt på att...

  • små barn inte syns om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
  • trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns. 

 

Informationen finns även i pdf-format:

application/pdf Klipp häcken - du kan rädda liv. (280 kB) ReadSpeaker docReader:

 

Har du frågor om skymd sikt kan du kontakta
Alf Lundberg
Telefon: 0381-362 70 
E-post: alf.lundberg@eksjo.se  

 

Senast kontrollerad: 2017-12-04.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies