Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Planenheten

Planenheten har hand om regionala utvecklingsfrågor, översiktlig planering, infrastrukturfrågor, detaljplanefrågor, miljömålssamordning, gata, park och VA samt kulturmiljöfrågor.

Fysisk planering

Vi upprättar översiktsplaner och detaljplaner (enligt plan- och bygglagen) som visar hur mark och vatten i staden och kommunen ska användas, för att vi ska få en bra och trivsam livsmiljö. Vi planerar för nya bostadsområden, lokalisering av industri och handel, park- och grönområden, trafikplanering, bevarande av befintlig kulturbebyggelse och säkerställande av riksintressen m.m.

Planarkitekt Marcus Åberg
Tfn: 0381-362 56
E-post: marcus.aberg@eksjo.se 

Miljömålssamordning och Naturvård

Kommunens Miljöplan har som målsättning att samordna kommunens långsiktiga arbete med ekologisk hållbarhet och sprida kunskap om och uppmuntra till egna insatser. Kommunens gröna nyckeltal, som redovisas i årsbokslutet, är en redovisning av tillståndet i kommunen.

Naturvården inom kommunen har fått en allt större betydelse och värdefulla natur- och rekreationsområden säkerställs genom att bilda kommunala naturreservat. Klinten invigdes 2005 och blev kommunens första egna naturreservat – arbetet med Skedhults naturreservat pågår. Naturvårdsprojekt drivs för att bevara och utveckla värdefulla naturområden. Det kan gälla vattendrag, ängar, strövstigar, skogsområden eller grönområden i staden. Upplevelsevärdena blir till glädje för såväl medborgarna som tillresande besökare.

Miljömålssamordnare Anna Lindholm

Tfn: 0381-362 08
E-post: anna.lindholm@eksjo.se

 

 

Senast kontrollerad: 2016-10-11.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies