Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Besöksvärda naturmiljöer

9. Skedhult

Väster om Eksjö ligger Skedhults säteri, en till ytan stor fastighet med stora arealer skog men även öppna betesmarker. Området är ett populärt utflyktsmål med gott om strövstigar.

I väster gränsar området till Norra Vixen, varifrån Eksjö stad hämtar sitt dricksvatten. Inom området förekommer en rad aktiviteter – golf, jaktskytte, ridning, friluftsliv, naturskydd. Området ägs till största delen av Eksjö kommun.

10. Borgmästarängen

Området är en del av friluftsområdet Skedhult. Det var en gång i tiden Borgmästare Munthes (borgmästare i Eksjö på 1700-talet) priviligierade marker. Området gränsar till sjön Norra Vixen och består till stor del av ett eklandskap som hålls öppet genom bete.

11. Fiskaretorpsåsen

Bild: Fiksaretorpsåsen i kvällsljus

Denna särpräglade rullstensås är en del av Skedhultsområdet. Åsen uppkom under inlandsisens avsmältningsskede och sträcker sig som en landtunga ut i sjön Norra Vixen. Åsens trädskikt domineras av grova tallar och åsryggen höjer sig mer än 10 m över sjöytan.

Längst ut på åsen ligger Fiskaretorpet. De lägre partierna formar uddar ut mot vattnet och har en mer lövbetonad vegetation. På vandringen ut mot åsens spets får man uppleva ett mycket vackert landskap – med god utsikt genom tallbeståndet ut över vattnet.Fiskaretorpsåsen har en charm alla delar av året.

12. Hyttens kvarn

Hyttens kvarn ligger vid Allmänningsån inom Skedhultsområdet. Platsen består av ett torp, rester av en kvarn samt kvarndammen. En fisktrappa är byggd för att ge öringen möjligheter att passera detta vandringshinder. I det omgivande landskapet reser sig höga rullstensåsar och strax nordväst om kvarnen finns en dödisgrop. I öster finns en större areal naturblandskog.

Hyttens kvarn är även utgångspunkten för att ta del av Natura 2000-området Allmänningsån. Den strandnära skogen, såväl norr- som söderut är skyddad mot avverkningar. Längs stränderna dominerar lövträd och partier med kärr, sumpskog och mossmark. Området är rikt på både vattenlevande och landlevande snäckor samt fåglar, t.ex. strömstare, forsärla, mindre hackspett och mindre flugsnappare. Även spår av utter konstateras regelbundet.

13. Hässleåsa damm

En sprickdal vars västra klippvägg stiger lodrätt 8-12 meter på en 600 m lång sträcka från dammen. Ovanför dammen har man en vacker utsikt. Området var en inspirationskälla för den för Eksjöbygden så kände författaren och konstnären Albert Engström.

14. Nifsarpsmaden / Munkakvarn

I Kvarnarp, 3 km söder om Eksjö centrum, finns ett antal aktiviteter kring den anrika Kvarnarps gård – byggnadsvård, ekologisk trädgård m.m. En av aktiviteterna är en anlagd strövstig som tar dig på en promenad utefter Kvarnarpsån och den restaurerade våtmarken Nifsarpsmaden. Med start på gårdsplanen passerar du en bevarad del av den gamla kvarnbyggnaden, den s.k. benstampen. Vidare leder dig stigen utmed ån där du får se hur den restaurerade våtmarken breder ut sig. Den väg som planeras någon gång i framtiden fungerar nu som fördämning och fördelar vattnet ut i en damm och en översilningsmark, medan resten leds vidare i huvudfåran.

Bild: Skrôle Hies vattendrag

I den bortre delen av området finns ett fågeltorn som uppfördes av Eksjö Garnison som en 50-årspresent till kung Carl XVI Gustav. Han önskade sig nämligen naturvårdsinsatser. Spår av utter är vanligt i området. Strövstigen är c:a 3 km lång.

15. Skrôle Hie

Skrôle Hie kallas det område där Stuverydsbäcken letar sig fram i en djup sprickdal. Bergsbranter, stora mossbeklädda block och ett porlande vatten gör området till en fantastisk upplevelse av orörd natur.

Man kan följa bäcken i en 800 m lång skura, där det gäller att på den smala stigen ta sig förbi omkullfallna trädstammar. I bäcken finns både öring och utter. Mycket död ved och hög luftfuktighet ger rik förekomst av signalarter och rödlistade arter. För den som är redo för lite strapatser och vill uppleva den unika ravinen utmed Stuverydsbäcken är Skrôle Hie en naturmiljö man sent ska glömma.

Hela sträckningen av Stuverydsbäcken, från Västresjös sydspets till riksvägen är numera naturreservat. Bäcken och dess närmiljö har mycket höga naturvärden. Den orörda naturbäcken med en naturlig öringstam, de gamla träden i området och många ovanliga mossor och lavar gör denna plats unik.

 

16. Skåneskogen

Bild: Skåneskogen Mariannelund

Öster och söder om Mariannelund finns ett omtyckt friluftsområde som kallas Skåneskogen. Med utgångspunkt från Spilhammars Camping finns strövstigar som leder ut i skogsområdet.

Stora delar av Skåneskogen, huvudsakligen barrskog, är spontant uppvuxen. De mäktiga isälvsavlagringar som bildades inom Silveråns avrinningsiområde präglar naturen – där vackra tallmoar har vuxit fram.

En sevärdhet inom området är Fagerkullen. Den utgör en bergshöjd bestående av mineralrika bergarter som sätter sin prägel på växtligheten. Berget stupar brant med ett fall på 20 meter. De växter man kan finna är svartbräken, gaffelbräken, svart trolldruva, axveronika, blåsippa och vippärt.

I den skogliga miljön trivs fåglar som korp, mindre hackspett, kungsfågel, tofsmes, svartmes och mindre korsnäbb.

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies