Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Naturreservat

Eksjö kommun har i mångt och mycket en varierande och säregen natur. I ett landskap med mycket skog, en rikedom på sjöar och vattendrag, insprängda byar omgivna av öppna landskap, är det lätt att hitta områden som ger upplevelser. I kommunen finns för närvarande nio inrättade naturreservat.

1. Hackareviken

Bild: Gulplister sid 7

Naturreservatet består av en lundartad lövskog, vackert belägen kring en bäckravin norr om Kulla. Området avsattes som naturreservat redan 1956, främst för att skydda den ovanliga örten gulplister.

Den värdefulla lövskogen i Hackareviken är en del av ett större skogsområde kring en grund ravin. Trädskiktet är glest men artrikt och innehåller rikligt med hassel. Bäcken porlar mellan block och trädrötter. Ett område strax norr om ravinen domineras av ek. Gamla ihåliga hamlade askar och odlingsrösen talar för att området för länge sedan var slåttermark.

Marken är mycket näringsrik och här finns örter som gulsippa, blåsippa, rödblära, tandrot och tvåblad. Det är gott om olika arter av lavar och mossor. Gulplister, vanlig i Skånes bokskogar, finns som en raritet i området. Det är under våren/försommaren när vårblommorna blommar som reservatet har flest besökare.

2. Hässleby – Silverån

Reservatet utgör ett smalt och långsträckt barrskogsområde intill Silverån och länsgränsen mot Kalmar län. Silverån är i sin helhet utpekad som ett Natura 2000-område.

Området består dels av en nordostvänd rasbrant i söder och en äldre och yngre barrskog i norr – och släntar ner mot Silverån.

Rasbranten har urskogskaraktär med ett stort inslag av stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Den höga luftfuktigheten har skapat förutsättningar för känsliga grupper av vedsvampar, mossor, lavar och vedlevande insekter.

Närheten till Mariannelund gör att området nyttjas flitigt för lokalt friluftsliv. Höglandsledens sträckning har gjort området tillgängligt för vandraren – från "Stora utsikten" med en milsvid utsikt över omgivningarna till nära kontakt med Silverån och omkringliggande våtmarker.

3. Kakelugnsmossen

Kakelugnsmossen är en platåformigt välvd rismosse på högslätten mellan Eksjö och Försjön. Delar av mossen är bevuxna med tallskog. Mossen anses till största delen vara opåverkad av mänsklig aktivitet.

Centralt finns öppna partier med vitmossor. Den dominerande växten är skvattram. Två öppna vattensamlingar finns i mossen, Kakelugnsgölen som omges av vitmossemattor med växter som ängsull, vattenklöver och kråkklöver och Bråtagölen, med gul och vit näckros. Höglandsleden passerar förbi c:a 300 meter från områdets södra del. 

4. Klinten

Bild. Utsikt från Klintaberg

Det som gör det kommunala naturreservatet Klinten så attraktivt är närheten till Försjön, en näringsfattig klarvattensjö, och en omgivning bestående av mestadels äldre barrskog som ger en känsla av vildmark.

Klinten är en gammal jordbruksfastighet och var bebodd framtill 1969. Sedan Eksjö kommun tog över gården under 70-talet har den använts som lägergård och varit en tillgång för friluftsverksamheten.

På din vandring i skog och mark kan du här få se växter och djur som är karaktäristiska för äldre barrskog – växter som tibast, gullpudra, blåsippa och djur som älg, rådjur, räv och skogshare. Till skogens fåglar hör duvhök, större korsnäbb, mindre hackspett, stjärtmes och tofsmes.

Genom att följa de stigar som finns utmärkta får du uppleva den vildmark som Albert Engström beskrivit i sina böcker. Klinten tillhör de områden han var väl förtrogen med. Geologin gör sig påmind genom Klintaberget. Stigningen upp till berget är mödanvärd när du sedan kan njuta av utsikten, en vidunderlig vy ut över Försjön.

 

 

 5. Kvänsås bokskog

På en kulle strax söder om Kvänsås ligger en av Jönköpings läns nordligaste bokskogar. Dessutom tillhör den de högst belägna bokskogarna i landet. Den kan ha planterats någon gång under 1600-talet eller vara en rest från den tid boken var vanligare i våra trakter. Syftet med skötseln av bokskogen är att dess naturvärden består och ökar. Samtidigt ska området göras trevligt och lättillgängligt för allmänheten.

Odlingsrösen är vanliga i hela reservatet vilket vittnar om att det sedan lång tid tillbaka varit ett kuturlandskap. Närheten till Eksjö stad gör att området är tämligen välbesökt, särskilt under vår och försommar, då blå- och vitsipporna blommar under den nyutslagna, skira lövskogsgrönskan.

6. Norrsånna naturreservat

Reservatet utgörs av en gammal lövbevuxen slåtteräng i en sydsluttning ner mot sjön Mycklaflon. Området är kraftigt kuperat med en höjdskillnad på 60 meter. Den högsta punkten erbjuder en mäktig utsikt ut över sjön. Här finns också resterna av en husgrund och en stensatt jordkällare.

Idag växer det en ekdominerad lövskog här, varav en del betas. De biologiska värdena finns i de grova ekarna, de grova vårtbjörkarna, de ihåliga asparna samt i blommande träd och buskar. Under våren bjuder den öppna betesmarken på en vacker vitsippematta. Övriga växter som förekommer är bl.a. jungfrulin, blåklocka, blåsippa och smörbollar. Genom reservatet går en cirka 1,2 km lång strövstig.

7. Skurugata

Bild: Vandring i Skurugata

Ett av Småländska höglandets mest egendomliga naturfenomen. Ingen vet egentligen hur den märkliga bergssprickan har uppstått. Mystiken kring platsen har gett upphov till sägner om troll och rövare som härjat mellan bergväggarna. En promenad genom gatan är en storslagen upplevelse som varmt rekommenderas.

Skurugata består av en 800 m lång och mellan 7 och 24 m bred klyfta i berget. Klyftor av det här slaget kallas skuror och finns på flera ställen i östra Småland. Skurugata är den största. De tvärbranta väggarna är på vissa ställen upp till 35 m höga.

Klimatet i skuran är mycket kallare än i omgivningen. Snö och is kan bli liggande långt in på sommaren. Här kan man hitta mossor som annars bara förekommer i fjälltrakterna. I de omgivande skogarna finns också ett intressant fågelliv. Bland annat kan man få se tjäder, orre, järpe, och korp.

I reservatet finns en utsiktspunkt, Skuruhatt, som med sina 337 m över havet är en av de högsta punkterna i Småland. Från toppen har man en hänförande utsikt över Eksjöbygden. Där finns också en minnessten rest över författaren Albert Engström som lekte i Skurugata som barn. Albert Engström har skildrat de småländska omgivningarna i många av sina verk.

Grova skor och oömma kläder rekommenderas för den som tänker vandra genom området – det är gott om stenar, block och omkullfallna träd.
För personer med funktionsnedsättning finns anpassad stig från parkeringen till toppen på Skuruhatt. Från och med 2015 är även utsikten tillgänglig.

8. Solgens centrala övärld

Syftet med reservatet är att bevara den lövträdsdominerade skogen på öarna i Solgens centrala övärld orörd och ostörd. På öarna finns fåglar och växter som är beroende av naturskogsliknande miljöer. Övärlden består av både större och mindre öar och har en total landareal på 45 ha.

Sjön Solgen ligger i Emåns vattensystem och är 22 km² stor. Stränderna är flacka med rika bestånd av vassar. Sjön har en viktig biologisk funktion och är en värdefull fågelsjö. Bland häckande fågelarter kan nämnas brun kärrhök, dvärgbeckasin, fiskgjuse, häger, lärkfalk, storlom och vattenrall. Utter förekommer i området vilket ger sjön ett värde som genbank.

Ett antal skyltar finns uppsatta som informerar om reservatets omfattning och föreskrifter.

 

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies