Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Bondbyar i Eksjö kommun

I Eksjö kommun finns flera byar av stort kulturmiljöintresse.

Börsebo by

Bild på Böresbo by. Fotograf Karin Nordin.

Ingatorps socken
Innan laga skifte 1881 var byn tätt sammanbygd och låg i radbyform. Bebyggelsen urglesades dock genom utflyttningar och omflyttningar. Antog då den glesa radbyform som råder idag.

Bebyggelsen består av rödfärgade 1 1/2 - 2- våningsbostadshus, av enkelstugu-, parstugu-, och dubbelkammarstugutyp. Huvudsak från 1800-talet.

Idekulla by

Ingatorps socken.
Radby med ålderdomlig struktur. Gården är uppförd i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Idekulla är en radby i ett odlat landskap med hägnader i sten och trä, odlingsrösen och lövträd. Byn består av faluröda hus i huvudsak från 1800-talet.

Fågelhult och Åsa byar

Bild på Fågelhults by. Fotograf Karin Nordin.

Kråkshults socken.
Byarna ligger båda på ett höjdläge. En sänka med en bäck skiljer dem åt. Placeringen är troligen ett resultat av den medeltida kolonisationen av denna bygd. Landskapet är kuperat med ägorna lokaliserade till sluttningarna omkring bebyggelsen. Fågelhult är en radby som i stort fått sin form genom hemmansklyvningarna under 1700-talet. Södra delen skiftades 1832, men byggnaderna behöll sitt gamla läge. I norr är byn glesare efter skiftet 1935.

Fågelhult har en ålderdomlig karaktär med boningshus, bodlängor och ladugårdslängor placerade längs en bygata. Bebyggelsen är i huvudsak från 1800-talet. Åsa by är mer förändrad genom att en av de tre brukarna flyttade ut vid laga skiftet 1939-1942. Fågelhult, Åsa är ett sk riksintresse.

Hults by

Hässleby socken.
Radby i ett öppet landskap. Består av sex gårdar belägna längs en bygata med boningshus från 1700- och 1800-talet på den västra sidan av vägen och ladugårdslängorna på den östra sidan. Vid laga skiftet 1901–1904 flyttades endast en gård från den gamla tomten i norra delen av byn. Omgiven av stora lövträd, stenröjda åkrar och stenmurar.

 

Bild: ikon för natur-, kultur och friluftsguide

 Om byggda miljöer i natur-, kultur och friluftsguiden

Senast kontrollerad: 2015-07-28.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies