Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Eksjös bevarande

En besökare i Eksjö på 1870-talet prisade den södra stadsdelen med dess breda och rymliga trottoarer, medan den norra stadsdelen beskrevs mera negativt med krokiga smala gator och mörka gränder. De styrande vid denna tid delade denna uppfattning, vilket kom till uttryck i en stadsplan för norr 1877. Planen föreskrev, utan hänsyn till befintlig bebyggelse, en fortsättning av södra stadsdelens rätvinkliga rutplan över norra stadsdelen. Lyckligtvis fick planen en sådan utformning att den istället för att skapa förutsättningar för förändringar, konserverade den norra stadsdelen. Ytterligare en betydelsefull faktor för Eksjös bevarande var att återuppbyggnaden av den södra stadsdelen helt tog i anspråk de ekonomiska resurser som kunde tillskapas i Eksjö fram till 1890.

En saneringsåtgärd i tidens anda genomfördes 1887, då församlingen lät riva den mörka från medeltiden härstammande stadskyrkan. En ny ljus och luftig kyrka byggdes på samma plats. Eksjöborna kom ganska snart att sakna den gamla församlingskyrkan med sin rika barockinredning. Successivt började inredningsdetaljerna från den gamla kyrkan återplaceras i den nya. Rivningen medförde ett begynnande intresse hos stadens mera inflytelserika borgare om värdet av Eksjös traditioner och bebyggelse. 1896 påbörjades arbete med en ny stadsplan, som dock blev antagen först 1924. Vid den omfattande utvidgningen av planlagt område utgick man ifrån den befintliga bebyggelsen på norr.

År 1911 när en av Eksjös mest värdefulla byggnader, Vaxblekargården, skulle renoveras, bildade intresserade eksjöbor en hembygdsförening. Föreningen kom att få stor betydelse för bevarandet av stadens bebyggelse och kulturhistoria. Nordiska museet i Stockholm inventerade Eksjö med fotografier och uppmätningar under åren kring 1930. Sammantaget kan det med fog sägas att det redan under 1900-talets första decennier fanns ett betydande folkligt intresse för bevarandefrågor i Eksjö.

1945 fanns långtgående planer på att riva en handelsgård, Krusagården, med anor från 1600-talet för att uppföra en modern affärsbyggnad. Genom en kraftig opinion och ett ingripande från en av stadens byggmästare renoverades istället gården. 1963 förhindrade dåvarande stadsarkitekten rivningen av ett helt kvarter. Avsikten var att bereda plats för den nya tidens varuhus.

Eksjös norra stadsdel, Gamla stan, är idag i sin helhet pietetsfullt renoverad, ett resultat av enskilda fastighetsägares medvetenhet om det kulturarv man har att förvalta. Gamla stan i Eksjö är en unik och sammanhållen trästadsmiljö.

Eksjö kommun har från 1950-talet och framåt planerat för att möta såväl parkerings- och trafikproblem som anpassning av äldre byggnader för moderna krav på bostäder, affärsverksamhet och kontor. Utmärkande är samspelet mellan stadens styrande och fastighetsägarna kring bevarandefrågor. Information och rådgivning till fastighetsägare har givit kunskap om byggnaders särart och om hur man bäst underhåller husen för att behålla de kulturhistoriska värdena för framtiden.

Riksantikvarieämbetet beslutade 1993 att byggnadsminnesförklara ytterligare 32 byggnader i Gamla stan. Motiveringen var att stadsdelen utgör ett synnerligen märkligt bebyggelseområde. Detta var det första sammanhängande stadsområde i Sverige som erhållit ett så starkt antikvariskt skydd. Totalt finns idag 56 byggnadsminnen i Gamla stan.

Eksjö kommun fastställde 1995 en fördjupningsplan för centrum som bland annat reglerar hur stadsplaneringen ska ske i framtiden med hänsyn till bevarandeintressen. För närvarande pågår arbetet med en detaljplan för centrum, vars syfte är att visa kommunens avsikt med förvaltningen av byggnader och gaturum med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Dessa ska vara bestående samtidigt som staden ska rymma bostäder och affärsverksamhet för den moderna människan. Ett exempel på detaljplaneringen är att samtliga gator och gränder i Gamla stan återfick stenbeläggningen under 1993-96.

Eksjö kommun har målmedvetet, tillsammans med berörda fastighetsägare, under de sista decennierna arbetat för ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla och unika trästaden Eksjö. Kommunens planeringsarbete syftar till att för framtiden säkerställa det historiska arv som Eksjö utgör.

Senast kontrollerad: 2017-07-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies