Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Naturreservatet Hässleby-Silverån

En unik rasbrant

Bild: Vy från Stora Utsikten. Fotograf: Sven-Åke Svensson

Naturreservatet utgörs av ett långsmalt och långsträckt barrskogsområde intill Silverån och länsgränsen mot Kalmar län. Den översta delen av bergsbranten är reservatets högsta punkt och ligger på 210 m över havet. Berggrunden utgörs av granit och porfyr. Längs Silverån finns öppna områden med våtmarker som tidvis översvämmas av ån. Hela området ingår i Emåns avrinningsområde.

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog och ett strömmande mindre vattendrag. Det ska även ge förutsättningar för hög artrikedom knuten till dessa naturmiljöer (naturskog, rasbrant, vattendrag). Dessutom ger det allmänheten möjligheter till ett upplevelserikt friluftsliv.

Milsvid utsikt

Höglandsleden går igenom hela området. Vid "Stora utsikten" har man en milsvid utsikt över omgivningarna. Den utgör ett utmärkt besöksmål för allmänheten då den bara ligger 3 km från Mariannelunds tätort.

Växt- och djurliv

Bild: Fiskväg vid Hulta såg. Fotograf: Sven-Åke Svensson

Skogen i rasbranten uppvisar naturskogskaraktär med ett stort inslag av stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. En hög luftfuktighet tillsammans med en rikedom av lämpliga substrat har skapat goda förutsättningar för känsliga artgrupper som vedsvampar, mossor, lavar och vedlevande insekter. En stort antal rödlistade arter och signalarter har hittats.

 

 

Livet i Silverån

Bild: Silverån med våtmarker. Fotograf: Sven-Åke Svensson

Flodpärlmussla finns i Silveråns vattensystem, om än i ett mycket svagt bestånd. Vattendraget är klassat som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag och är i sin helhet utpekat som Natura 2000-område. Vid Hulta såg finns information om de biotopvårdande åtgärder som gjorts i Silverån i form av fisktrappor (omlöp) för öring.

 

 

Bild: ikon för natur-, kultur och friluftsguide

 Om naturreservat i natur-, kultur och friluftsguiden

 

Senast kontrollerad: 2012-01-10.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies