Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Naturreservatet Klinten

Bild: Klintaberget. Foto Sven-Åke Svensson.

Klinten är sedan många år tillbaka en väl utnyttjad lägergård. Åtskilliga skolklasser och andra grupper har här tillbringat tid och fått uppleva Klinten och dess omgivningar. Fastigheten har höga naturvärden med skog och öppen mark i nära kontakt med Försjön och är en tillgång för det rörliga friluftslivet och därmed ett populärt utflyktsmål.

En känsla av orörd natur

Det som gör området kring Klinten så attraktivt är närheten till Försjön, en näringsfattig klarvattensjö, och en omgivning bestående av mestadels äldre barrskog, 130 år gammal, som ger en känsla av vildmark. Kommunen har varit återhållsam med avverkningar med hänsyn till den läger- och friluftsverksamhet som har bedrivits.

Klinten genom historien

Klinten är en gammal jordbruksfastighet vars huvudbyggnad uppfördes under 1800-talets mitt. Soldatlängd för soldattorpet finns dock upptecknad för perioden 1685-1901. Gården drevs som jordbruk och var bebodd fram till 1969 då dåvarande Höreda kommun köpte in Klinten med avsikt att anlägga en fritidsby. I samband med kommunsammanslagningen övergick fastigheten till Eksjö kommun och har sedan dess använts för och anpassats till friluftsverksamhet.

Miljöer att ta vara på

Bild: Tibast. Foto Sven-Åke Svensson.

Det finns områden inom reservatet som är i behov av regelbunden skötsel. Detta gäller framför allt det öppna landskapet med betesmark och åkrar. Skogsbrynen som omger odlingslandskapet ska bilda en övergångszon mellan åker och skog med en gles ridå av framför allt äldre lövträd. Dessa kantzoner är livsmiljöer som innehåller en stor mångfald av växter och djur.

Intressanta växter och djur

På din vandring i skog och mark kan du få se växter och djur som är karaktäristiska för äldre barrskog. Här finns förutom säregna mossor och lavar - blåsippor, tibast, gullpudra och vårärt. Bland djuren är det älg, rådjur, räv och skogshare – bland fåglarna duvhök, större korsnäbb, mindre hackspett, stjärtmes och tofsmes. Med anknytning till sjön finns även storlom, lärkfalk, fiskgjuse och drillsnäppa.

Ta en promenad ut i storskogen

Bild: Karta över Klintens naturreservat.

Genom att följa de stigar och leder som finns utmärkta på kartan får du uppleva den vildmarkskänsla som Albert Engström beskrivit i sina böcker. Även Klinten tillhörde de områden som Albert kände väl. Även här gör sig geologin påmind genom Klintaberget. Stigningen upp till berget är mödan värd när du sedan kan njuta av utsikten, en vidunderlig vy ut över Försjön.

Vistas varsamt i naturen

Om man jämför skyddsföreskrifterna mellan reservaten kan man se några olikheter. Klinten är mer inriktat mot friluftsverksamhet utan att ge avkall på hänsyn till naturen. Det är ju den fina naturen som är en stor del av upplevelsen när man besöker Klinten.

application/pdf Karta över Klintens naturreservat (43 kB) ReadSpeaker docReader: Fil: Karta över Klintens naturreservat. Öppnas i nytt fönster.

Faktaruta:

Beslutsår: 2005
Storlek: 81 hektar
Ägare: Eksjö kommun
Förvaltare: Eksjö kommun

Föreskrifter för allmänheten

Föreskrifter för allmänheten enligt 7 kapitlet 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående och liggande, träd eller buskar, t.ex. genom att ta näver
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid t.ex. fågelbo
 • framföra motorfordon (Undantag gäller för fastighetsägaren till Ägersgöl 2:2 att nå sin fastighet samt för övrig behörig trafik. Undantag gäller även för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg samt för jordbrukets behov.)
 • parkera annat än på anvisade platser
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning, annat än på anvisade platser
 • elda annat än på anvisad plats och då med medhavd ved eller ved som tillhandahållits av reservatsförvaltaren
 • tälta annat än på anvisad plats
 • klättra i berg, med undantag för befintlig klätteranläggning i Klintaberget
 • använda området för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 personer
 • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

 

Bild: ikon för natur-, kultur och friluftsguide

 Om naturreservat i natur-, kultur och friluftsguiden

Senast kontrollerad: 2016-08-08.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies