Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Bolag

Bolag

Bild: Skylt Eksjöbostäder Fotograf: Ulrika Adolfsson

På denna sida hittar du de förtroendevaldas uppdrag som ledamöter och suppleanter i helägda och delägda kommunala bolag.

De helägda bolagen är
moderbolaget Eksjö Stadshus AB,
med dotterbolagen

  • Eksjöbostäder AB
  • Eksjö Energi AB
  • AB Eksjö Industribyggnader, samt
  • Eksjö Kommunfastigheter AB

De delägda bolagen är

  • Eksjö Fordonsutbildning AB
  • Näringslivsbolaget eksjö.nu, samt
  • Fastighetsbolaget ITOLV AB

Viss kommunal verksamhet kan, om inget annat framgår av lag eller förordning, drivas i bolagsform i stället för i förvaltning.

I de fall verksamheten ska drivas i bolagsform ska kommunfullmäktige

  • fastställa det kommunala syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget.
  • utse samtliga styrelseledamöter
  • se till att fullmäktige bereds tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunallagens regler kompletteras med den, av kommunfullmäktige 2014-03-27, antagna Policyn för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag, där det framgår

att målsättningen för verksamheten inom Eksjö kommuns organisation är att tillgodose intressen som gagnar organisationen i dess helhet. Alla former av suboptimering ska undvikas.

Kommunstyrelsen har till uppgift att samordna kommunens och företagens verksamheter.

Senast kontrollerad: 2017-07-13.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies