Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Nämnder

Nämnder

Nämnder under kommunfullmäktige

  • Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges och allmänhetens kontroll av hur de kommunala resurserna används.
  • Valnämnden är en obligatorisk nämnd som bland annat arrangerar de allmänna valen vart fjärde år.
  • Överförmyndarnämnden har som uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Nämnder under kommunstyrelsen

  • Barn- och ungdomsnämnden behandlar ärenden gällande förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, grundskola och särskola, gymnasieutbildning, öppen ungdomsverksamhet, samt för förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan.
  • Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärenden gällande fysisk planering, naturvård, miljölagstiftning, mark och exploatering, samt trafiknämndsärenden. Samhällsbyggnadsnämnden är också beslutande instans i myndighetsärenden för dessa verksamhetsområden.
  • Socialnämnden behandlar ärenden gällande äldrevård, omsorg för funktionshindrade, socialt stöd avseende ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning, hälso- och sjukvård, samt bostadsanpassning.
  • Tillväxt- och utvecklingsnämnden behandlar ärenden gällande näringsliv och sysselsättning, turism och besöksnäring, bibliotek, kultur-, fritid- och idrottsverksamhet, samt vuxenutbildning och högskoleverksamhet.

Under kommunstyrelsen finns också ledningsutskottet.

Senast kontrollerad: 2017-07-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies