Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Ny vision

Ny vision för Eksjö kommun

Illustration: Förslag till symbol för visionen

Vi arbetar nu med att ta fram en ny vision för Eksjö kommun. Med Eksjö kommun menar vi hela det geografiska område som kommunen omfattar, från öster till väster, stad och landsbygd. Visionen ska beskriva den utveckling som önskas i framtidens Eksjö kommun. Den kommer att vara en ledstjärna, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen av vår kommun.

En vision för framtidens Eksjö kommun

Den nuvarande visionen tar sikte på 2020. Målsättningen med den nya visionen är att den inte ska ta sikte på något specifikt årtal, utan på vilket framtidsläge som önskas för Eksjö kommun. Visionen kommer istället att med regelbundenhet aktualitetsprövas.

Arbetsgång för ny vision

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 att en ny vision för Eksjö kommun skulle tas fram och gav i uppdrag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier att utgöra styrgrupp, samt till nämnds- och helägda bolags presidier, samt en representant från Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna, att utgöra referensgrupp. Underlag och förslag till ny vision har arbetas fram av en arbetsgrupp i samarbete med styrgrupp och referensgrupp. 

För att samla in synpunkter och idéer genomfördes hösten 2017 18 stycken workshops med sammanlagt 250 personer. Deltagare i dessa workshops har bland annat varit förtroendevalda, befintliga råd, elevråd, Eksjö stadsutveckling, Eksjö.nu och Emilkraften.

Via en webbenkät, som funnits tillgänglig på denna webbplats under oktober och november 2017, framförde 49 föreningar och cirka 650 invånare och besökare sina synpunkter och idéer. Som bakgrundsmaterial till visionen har arbetsgruppen även gjort en nulägesanalys och en omvärldsanalys.

Utifrån det samlade underlaget har förslaget till ny vision arbetats fram. Förslag till beslut togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 6 februari.
Kommunstyrelsen kommer att behandla ledningsutskottets förslag till beslut den 6 mars. Slutligt beslut gällande ny vision för Eksjö kommun kommer att fattas av kommunfullmäktige den 22 mars.

Förslag till ny vision – Alla är vi Eksjö kommun

”Alla är vi Eksjö kommun” utgör andemeningen i förslaget till ny vision. Visionen anger att; ”Eksjö kommun är en kommun där alla är välkomna. En trygg och levande kommun som vi gemensamt arbetar för att på ett hållbart sätt bevara och utveckla. En aktiv kommun där allt känns nära. En närhet som ger mer tid för meningsfull fri tid.”

Under arbetet med att ta fram förslag till ny vision har fokus legat på invånare, blivande invånare och besökare. Utgångspunkten har varit att skapa en tydlig vision med fokusområden. I förslaget till vision finns tre fokusområdena framtagna; den hållbara, den nära och den aktiva kommunen.

Ta del av förslag till vision i sin helhet i nedanstående dokument.

application/pdf Förslag till ny vision för Eksjö kommun (431 kB) ReadSpeaker docReader: Förslag till ny vision för Eksjö kommun

Kontaktperson

Om du har frågor om visionsarbetet, eller synpunkter kring förslaget till ny vision, vänligen kontakta:
Catharina Tingvall, telefon 0381-360 11 eller e-post catharina.tingvall@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-02-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies