Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Politik / Överklaga beslut

Överklaga beslut

Som kommuninvånare har du rätt att överklaga ett kommunalt beslut som du inte är nöjd med.

Det finns två typer av överklaganden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Alla överklaganden måste vara skriftliga.

Förvaltningsbesvär

Om ett speciellt beslut rör just dig och du vill överklaga, så är det ett förvaltningsbesvär du ska göra.

Överklagandet måste vara inlämnat till den nämnd som fattade beslutet senast tre veckor efter det att du har fått del av beslutet. Är du inte nöjd med ett beslut som till exempel samhällsbyggnadsnämnden har fattat, är det också dit du ska lämna ditt överklagande.

Den nämnd som har fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. Om beslutet inte ändras skickar nämnden ditt besvär vidare till den myndighet som ska handlägga ärendet, till exempel till Länsstyrelsen eller Förvaltningsrätten.

Laglighetsprövning

Även om du inte är direkt berörd av ett enskilt beslut, kan du överklaga det. Alla kommunmedborgare har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut hos förvaltningsrätten om de tycker att ett visst beslut inte tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagan innebär alltså en prövning av beslutets laglighet.

Du har tre veckor på dig att överklaga från det att beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla i förvaltningshusets entré i Eksjö.

I överklagandet ska du ange vilket beslut du är missnöjd med, och vilket fel du tycker har begåtts. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet, men inte fatta något nytt beslut istället.

Senast kontrollerad: 2017-07-03.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies