Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan, Eksjö. Fotograf: Karin Nordin

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande

Pressmeddelande

På denna sidan visas det senaste pressmeddelandet
Tidigare meddelanden hittar du i menyn till vänster.

Uppföljande undersökningar vid den tidigare impregneringsanläggningen i Hjältevad

2014-05-14

Under sommaren 1997 genomfördes en sanering av Televerkets tidigare impregneringsanläggning i Hjältevad. Närmare 27 000 ton jordmassor, förorenade av arsenik, koppar och krom, behandlades genom jordtvättning. Saneringen var unik då metoden inte tidigare hade tillämpats i så stor skala i Sverige. Saneringen utfördes och bekostades av Telaris AB, en del av före detta Telia AB, efter tillstånd från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vid projektets avslut hade all förorenad mark sanerats till en av myndigheterna acceptabel nivå. Det är värt att notera att nästan all mark innehåller arsenik, men i låga koncentrationer. Detta då arsenik frigörs naturligt från berggrunden.

Det sanerade markområdet överläts därefter till Eksjö kommun, och ett kontrollprogram inleddes där Länsstyrelsen i Jönköpings län är tillsynsmyndighet. Kontrollprogrammet har omfattat provtagning och analys av grundvatten från fyra brunnar. Tre av dessa är placerade strax utanför anläggningen, nedströms det sanerade området. Den fjärde brunnen är placerad inom anläggningen.

Provtagningen i de tre brunnarna utanför det tidigare saneringsområdet har inte visat några tecken på förändringar. Halterna av arsenik, koppar och krom har hela tiden varit stabilt låga. För brunnen centralt placerad i saneringsområdet har arsenikkoncentrationen dock haft en ökande trend fram tills för bara något år sedan.

Uppföljande undersökning

I samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Eksjö kommun har TeliaSonera AB, som idag har det övergripande ansvaret för den tidigare verksamheten, beslutat att utföra en uppföljande undersökning av grundvattnet i anslutning till kontrollbrunnen som är placerad inom saneringsområdet.

Syftet med undersökningen är att undersöka orsaken till den ökande arsenikkoncentrationen, begränsa spridningen av föroreningen, samt säkerställa att oacceptabelt hög spridning inte sker utanför det tidigare saneringsområdet.

I samband med att den uppföljande undersökningen utförs erbjuder TeliaSonera AB fastighetsägare som är belägna närmast nedströms anläggningen att få enskilda brunnar undersökta avseende arsenik, koppar och krom. Brunnar inom de aktuella områdena har tidigare undersökts, men då inte funnits vara påverkade av föroreningar som kan kopplas till den tidigare verksamheten. Det finns ingen påverkan på det kommunala dricksvattnet vilket alla hushåll inom det aktuella området är anslutna till.

Undersökningsresultaten och bedömningar kommer att redovisas i en rapport som överlämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län och Eksjö kommun. Resultaten av provtagningen från privata brunnar kommer att redovisas separat för berörda fastighetsägare. Resultaten kommer att ligga till grund för de vidare åtgärder som kan komma att genomföras. Under hösten kommer TeliaSonera AB i samverkan med samhällsföreningen i Hjältevad att anordna ett informationsmöte om resultaten.

Kontaktpersoner

För mer information om fastighetens nuvarande användning, vänligen kontakta: Thomas Hellström, Eksjö kommuns mät- och exploateringschef Tfn: 0381-362 60 E-post: thomas.hellstrom@eksjo.se

För mer information om Televerkets tidigare verksamhet på platsen, vänligen kontakta: TeliaSoneras Presstjänst Tfn: 0771-77 58 30 E-post: press@teliasonera.com http://www.teliasonera.com/sv/14121/kontakta-oss/press-och-media/

Senast kontrollerad: 2014-05-14.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies