Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Pressrum / Pressmeddelande / Arkiv 2018 / Förslag till ny vision för Eksjö kommun

Förslag till ny vision för Eksjö kommun

2018-02-07

Förslag till beslut om ny vision för Eksjö kommun, som ska ersätta nuvarande vision 2020, togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 6 februari.

Kommunfullmäktige i Eksjö kommun beslutade den 20 juni 2017 att en ny vision för kommunen ska tas fram. Visionen ska beskriva den utveckling som önskas i framtidens Eksjö kommun. Den ska utgöra den ledstjärna som visar färdriktningen för kommunkoncernen, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen av kommunen.

Förslag till ny vision – Alla är vi Eksjö kommun

”Alla är vi Eksjö kommun” utgör andemeningen i förslaget till ny vision. Visionen anger att; ”Eksjö kommun är en kommun där alla är välkomna. En trygg och levande kommun som vi gemensamt arbetar för att på ett hållbart sätt bevara och utveckla. En aktiv kommun där allt känns nära. En närhet som ger mer tid för meningsfull fri tid.”

Under arbetet med att ta fram förslag till ny vision har fokus legat på invånare, blivande invånare och besökare. Utgångspunkten har varit att skapa en tydlig vision med fokusområden. I förslaget till vision finns tre fokusområdena framtagna; den hållbara, den nära och den aktiva kommunen.

Arbetsgång för ny vision

Under arbetet med att ta fram förslag till ny vision har presidierna från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgjort styrgrupp. Presidierna från nämnderna och de helägda bolagen, samt en representant från Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna har utgjort referensgrupp.

Underlag och förslag till ny vision har arbetas fram av en arbetsgrupp i nära samarbete med styrgrupp och referensgrupp. Arbetsgruppen har bestått av kommundirektör, utvecklingschef, kanslichef, biträdande ekonomichef och kommunikationsstrateg.

För att samla in synpunkter och idéer genomfördes under hösten 2017 18 stycken workshops med sammanlagt 250 personer. Deltagare i dessa workshops har bland annat varit förtroendevalda, befintliga råd, elevråd, Eksjö stadsutveckling, Eksjö.nu och Emilkraften.

Via en webbenkät, som funnits tillgänglig på kommunens webbplats under oktober och november 2017, framförde 49 föreningar och cirka 650 invånare och besökare sina synpunkter och idéer. Som bakgrundsmaterial till visionen har arbetsgruppen även gjort en nulägesanalys och en omvärldsanalys.

Utifrån det samlade underlaget har förslaget till ny vision arbetats fram. Kommunstyrelsen kommer att behandla ledningsutskottets förslag till beslut den 6 mars. Slutligt beslut gällande ny vision för Eksjö kommun kommer att fattas av kommunfullmäktige den 22 mars.

Förslaget till ny vision kommer även att finnas tillgänglig på Eksjö kommuns webbplats för att möjliggöra för invånare, föreningar och näringsliv att ta del av det och inkomma med synpunkter inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.

Pressmaterial

Förslag till ny vision bifogas pressmeddelandet.

application/pdf Förslag till ny vision för Eksjö kommun (431 kB) ReadSpeaker docReader: Förslag till ny vision för Eksjö kommun

Kontaktpersoner

Anders Gustafsson, Kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 070-658 36 24
E-post: anders.l.j.gustafsson@eksjo.se

Annelie Hägg, Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0381-360 01
E-post: annelie.hagg@eksjo.se

Senast kontrollerad: 2018-02-07.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies