Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Säkerhet & Trygghet / Brandskyddskontroll & rengöring (sotning)

Brandskyddskontroll & rengöring (sotning)

Bild på soteld foto Willy Andersson

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid rengöring tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Förutsättningar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Enligt "Lag (2003/778) om skydd mot olyckor" (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.*

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är rengöring (sotning) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen syftar till att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Rengöring handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Det sker med ett av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat intervall. Normalt vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas.

Rengöring (sotning)
Rengöring (sotning) utförs normalt av den av kommunen upphandlade sotaren. Alternativt kan en ägare ansöka om att få medgivande att själv få ansvara för rengöringen (sotningen) antingen genom att själv utföra rengöring (sotning) eller att anlita någon annan som utför rengöringen (sotningen).

När rengöringen (sotningen) utförs av den av kommunen upphandlade sotaren ser han till att rengöringarna (sotningarna) utförs med rätt intervall och till ett pris som kommunen har beslutat om.

OBS! Byter man entreprenör till en annan än den kommunen handlat upp är det inte säkert att den andre entreprenören tillämpar kommunens taxa, utan de tillämpar sina egna priser.

I de fall när ägaren ansökt och fått kommunens medgivande att själv ansvara för rengöringen (sotningen) måste han/hon själv se till att rengöringen (sotningen) utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om han/hon rengör (sotar) själv eller anlitar någon annan att utföra rengöringen (sotningen). Läs mer om egensotning.

Ändringar som påverkar sotningen

Om fastigheten bytt ägare måste du som ny ägare meddela ägarbyte. Detta ska meddelas både till rengörare och brandskyddskontrollant. Förutsättningen är att det finns rengörings- och kontrollpliktiga eldstäder eller imkanaler i någon byggnad på fastigheten.

Har du till exempel bytt uppvärmningsanordning ska du anmäla detta både till brandskyddskontrollanten och rengöringsföretaget. Du når dem på telefonnummer nedanför.

Avgifter och komunens entreprenör

Kommunen beslutar vilka avgifter som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta rengöring ska ske.

Kommunen har skrivit avtal med Skorstensfejarna Syd AB för rengöringen (sotningen). Du når dem på telefon 010-499 28 00 .

När det gäller brandskyddskontrollen så är det GÖSAB som utför detta uppdraget. Du når dem på telefonnummer 0381-301 00.

Installation av eldstad, kamin

Om du ändrar eller nyinstallerar en eldstad så krävs det i de flesta fall att du lämnar in en bygganmälan. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad. Mera information om detta får du av byggenheten på Samhällsbyggnadssektorn eller via nedanstående länk.

http://www.eksjo.se/boende_miljoe/bygga_bo/bygglov_och_tillstaand

I och med införandet av Lagen om skydd mot olyckor gäller nya regler för sotning. Detta innebär att sotning har ersatts med "rengöring"  och "brandskyddskontroll". Rengöring (sotning) utförs av kommunen med hjälp av de entreprenörer som har kommunens uppdrag att sköta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

* LSO 3 kap4 §
En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Senast kontrollerad: 2017-01-17.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies