Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Säkerhet & Trygghet / Krisberedskap

Krisberedskap

Bild från översvämning juni 2007 foto räddningstjänsten

Krisberedskap handlar om allt från påfrestande vädersituationer så som stormar och översvämningar, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner ur spel. Med kris menas en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting har kommunen en skyldighet att för varje ny mandatperiod fastställa en plan hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Här finns kommunens krisledningsplan och strategi för krisberedskap.

application/pdf Krisledningsplan (469 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Strategi för krisberedskap (428 kB) ReadSpeaker docReader:

Samhällsskydd och beredskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att kommunens samhällsviktiga verksamheter fungerar också under en kris. För att kunna hantera en kris behövs en krisberedskapsförmåga. Denna fås genom att analysera vilka risker som finns i samhället och arbeta förebyggande för att hantera dem. 

Du måste också arbeta för din och dina medmänniskors trygghet och säkerhet. Det finns mycket du kan göra själv för att förebygga att bränder, olycksfall och andra obehagliga händelser inträffar.

Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper:

Ansvarsprincipen  Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.

Likhetsprincipen Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Dessa lagar styr säkerhets- och trygghetsarbetet i Eksjö kommun:

Lag (SFS 2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetanalyser

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Senast kontrollerad: 2016-10-18.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies