Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Google Translate Logotype
Logotyp
Bild: Gamla stan i Eksjö. Fotograf: Ulrika Adolfsson

Startsidan / Socialt stöd & Omsorg / Äldreomsorg / Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

En undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen gjordes i våras av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättringar.

Resultatet av undersökningen

Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen. I Eksjö kommun har 187 personer svarat inom hemtjänsten, vilket är 63,6 %. På särskilt boende är motsvarande siffra 60 personer, 43,8 %.

Ett bra bemötande är en av de allra viktigaste delarna för äldreomsorgen och ett område som arbetats med i samtliga arbetsgrupper under flera år. Det är därför glädjande att inom hemtjänsten uppger 100 % att de får ett bra bemötande från personalen och inom särskilt boende är det 98 %. Av de som svarat uppger 94 % är de är nöjda med hemtjänst och 88 % är nöjda med sitt äldreboende som helhet.

Flertalet av brukare som har hemtjänst uppger att personalen tar hänsyn till brukarnas önskemål, att arbetsuppgifterna utförs på ett bra sätt samt att personalen har tillräckligt med tid. Även på frågor som handlar om trygghet och tillgänglighet svarar de flesta att de har förtroende för personalen de möter.

På särskilt boende känner sig flertalet av brukarna trygga. 73 % trivs i sin lägenhet men bara hälften är nöjda med utomhusmiljön. Glädjande är att 86 % tycker att maten smakar bra och 76 % tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen, vilket är en liten ökning från 2016.

De områden inom hemtjänsten där det har kommit färre positiva svar är att 53 % av brukarna besväras av ensamhet. Brukarna upplever att de i lägre utsträckning än tidigare kan påverka vilka tider de ska få sin hjälp.

Även på särskilt boende är det färre positiva svar om brukarna besväras av ensamhet där 69 % besväras av ensamhet. Varför så många besväras av ensamhet är svårt att veta. Ensamheten kan upplevas som svår även om det finns andra personer runt omkring. En orsak kan vara att man saknar sin make/maka eller har sin familj långt bort.

På särskilt boende uppger 76 % av brukarna att de tycker att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter och 65 % av brukarna uppger att de kan påverka tidpunkten då de ska få olika hjälpinsatser.

Inom området tillgänglighet på särskilt boende uppger fler brukare än tidigare att det är svårt att få kontakt med sjuksköterska eller läkare vid behov. En orsak till detta kan vara att personalen kontaktar ansvarig sjuksköterska vid behov och löser eventuella problem utan att brukaren träffar sjuksköterskan eller läkaren.

Jämfört med 2015 och 2016 är resultaten för Eksjö något bättre. I jämförelse med riket och länet är resultatet bra för Eksjös del.

Som ett led i äldreomsorgens kvalitetsarbete fortsätter arbetet ute i de olika arbetsgrupperna med analyser av resultaten och förslag på förbättringsarbete.

application/pdf Resultat hemtjänst rike-län-Eksjö (849 kB) ReadSpeaker docReader:

application/pdf Resultat särskilt boende rike-län-Eksjö (864 kB) ReadSpeaker docReader:

Senast kontrollerad: 2017-10-20.

TranslateTranslate RSSRSS

Snabbval

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö | tfn vxl: 0381-360 00 | fax: 0381-166 00 | e-post: kommun@eksjo.se | Org.nr: 212000-0589 | Om webbplatsen| Om cookies