LYSSNA

Byggprojekt och nya bostadsområden

Eksjö kommun fortsätter att växa. Här kan du läsa om nya bostadsområden som är påbörjade och planeras i Eksjö. Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter. Kvarteret Ciselören och Stora Torget är två stora byggprojekt som är på gång i Eksjö stad.

Nya bostadsområden i Eksjö stad och dess närområde

Portalen 1

Portalen 1 ligger vid Prästängsvägen i Eksjö tätort och byggnation påbörjades under hösten 2017. Lennart Hjertqvist Fastigheter är exploatör.

Ängsviolen

Planområdet ligger i Kvarnarp vid Roluffs väg i Eksjö tätort. Exploatering av området påbörjades under våren 2018.

Talludden norra

Planområdet ligger 2,5 kilometer sydväst om Eksjö centrum och gränsar till Talluddasjön. Här finns tomter med varierande storlek mellan 950-1700 kvadratmeter. Endast ett fåtal finns tomter kvar. 

Sjöhagen

Området ligger nordost om Itolv-området i Eksjö tätort och exploateras av Itolv AB.

Prästhagen

Området ligger inom Prästängsområdet i Eksjö tätort och exploateras av Eksjöhus AB.

Linneberg

Området ligger cirka 5 kilometer söder om Eksjö stad och öster om Långanäsasjön utmed vägen mot Långanäsaskolan. Privat exploatering.

Lediga tomter i kommunen

Ska du bygga hus? Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter.

Lediga tomter i Eksjö kommun

Byggprojekt och åtgärder i stadsmiljön, Eksjö

Tre projekt i centrala Eksjö är aktuella. Det är Stora torget som ska bli ett mer levande torg och Ciselören 1 (Forsellska gården) i Gamla stan som ska byggas upp igen efter en brand 2015. Trygghetsåtgärder ska även genomföras i Järnvägsparken.

Stora torget, Eksjö

Ett mer levande torg

Stora torget i Eksjö står inför en ombyggnad som syftar till att skapa ett torg med ökad tillgänglighet för alla och bättre förutsättningar för liv, rörelse och aktiviteter.

Under bilismens genombrott på 1950-talet förändrades många stadskärnor och bilarnas behov styrde ofta hur städerna skulle vara utformade. Säkerhetstänkandet som fanns då grundades på att separera de olika trafikanterna. Efterhand har en mer nyanserad bild växt fram i samhället och idag är det allt fler städer som arbetar för att införa gångfartsområden som prioriterar fotgängare.

Mot bakgrund av detta har en plan för att bygga om Stora torget i Eksjö tagits fram. En plan som bygger på att torget ska bli mer levande med ökad tillgänglighet för alla.

Planen som är uppdelad i olika etapper, sträcker sig flera år framöver. Målsättningen är ett mer flexibelt torg med möjlighet till fler evenemang, uteserveringar och andra aktiviteter. För att åstadkomma detta planerar Eksjö kommun att införa gångfartsområden vid Stora torget, där bilar kan framföras på de gåendes villkor.

Etapp 1 är genomförd

I den första etappen har gräsytan runt ryttarstatyn tagits bort och de gamla granitstegen har tagits fram. Statyn har fått ny belysning. Framkomligheten mellan kyrkan och hotellet som tidigare var begränsad har förbättrats genom att ett antal parkeringsplatser har tagits bort. Utöver detta har ny möblering, nya papperskorgar och planteringsurnor tillkommit. Även nya parkeringsmöjligheter för cykel har skapats. De nya bänkarna har placerats strategiskt med syfte att framhäva axeln mellan torgets viktigaste hus: kyrkan och före detta rådhus, Stadshotellet.

Etapp 2 och 3

På den fria ytan som har skapats mellan statyn och Stadshotellet kommer ett vattenspel att finnas. Körbanarna runt torget tas bort och området förvandlas till ett gångfartsområde.

Ciselören 1, Eksjö

Forssellska gården

Den 16 augusti 2015 utbröt en storbrand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan. Den drabbade byggnaden gick under namnet Forssellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Räddningsinsatsen var omfattande och speciell, då framkomligheten på olycksplatsen var begränsad med smala gränder och slutna gårdar. Som mest arbetade ett 80-tal brandmän med släckningen. Tack vare sprinklersystemet och en snabb och massiv insats från räddningstjänsten kunde branden i stort sett begränsas till denna fastighet. Förödelsen kunde annars ha blivit ännu värre med otänkbara konsekvenser.

Forssellska gården var en stadsgård med en ålderdomlig struktur präglad av den garveriverksamhet som bedrivits där under många år. Byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde och ingick som ett betydelsefullt element i stadsmiljön norr om Stora Torget i Eksjö.

Området, som idag omfattar en ytterst välbevarad trähusbebyggelse inom den senmedeltida stadsplanen, är utsett som riksintresse inom kulturmiljövård. Forssellska gården blev förklarad byggnadsminne 1993.

Återuppbyggnad av Ciselören 1

Under våren 2016 köpte det kommunala moderbolaget Eksjö Stadshus AB det bolag som ägde fastigheten och tomten med syfte att bygga upp Ciselören 1 igen. Under hösten 2016 påbörjades på uppdrag av Eksjö Stadshus AB en arkitekttävling. Syftet var att utse den arkitekt och det förslag som kunde leverera den mest optimala lösningen på denna återuppbyggnad.

Det vinnande tävlingsbidraget var ”Ett hjärta är alltid rött” framtaget av Okidoki Arkitekter AB. 

Hur har arkitekttävlingen gått till?

Upphandlingen av arkitekt till återuppbyggnaden gjordes som en arkitekttävling. Tävlingen, som har annonserats i en nationell databas, genomfördes i två steg.

I steg ett fick intresserade arkitektbyråer möjlighet att lämna in en intresseanmälan om att få delta i tävlingen. 25 intresseanmälningar kom in och utvärderades från en samlad bedömning av förmåga, kapacitet, erfarenhet och referensuppdrag. De fyra arkitektbyråer som bedömdes ha de bästa förutsättningarna för uppdraget gick vidare och fick ta fram varsitt tävlingsbidrag som bedömdes av en jury på sju personer.

Juryn var eniga om vem som skulle vinna. Det blev förslaget ”Ett hjärta är alltid rött” som togs fram av Okidoki Arkitekter AB.

Enligt utdrag ur juryns motivering har Okidoki Arkitekter på ett mycket ambitiöst och skickligt sätt analyserat tomtens förutsättningar. Detta innebär mycket väl anpassade fasader med god träkänsla och en mycket skickligt utformad gårdsmiljö. Det finns en tydlig koppling till den unika stadsmiljön i Eksjö gamla stad, och vissa byggnadsdelar som finns kvar från Forssellska gården har tagits med i projektet.

Intresseanmälning till Ciselören 1

Intresseanmälan för lägenheterna vid Ciselören 1 görs till Eksjöbostäder.länk till annan webbplats

Inflyttning

Inflyttning beräknas ske under 2020.

Järnvägsparken, Eksjö

Trygghetsåtgärder i Järnvägsparken

Som en del i arbetet för att göra Eksjö stad tryggare och attraktivare har Eksjö kommun tagit fram förslag på åtgärder inom Järnvägsparkens område. Målet är att arbetet med trygghetsåtgärderna ska påbörjas våren 2019. Förbättringarna innebär ny belysning i området samt att häckar och stora träd beskärs.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Dessa riktlinjer syftar till att ange mål, inriktning och omfattning för kommunens bostadsförsörjning för perioden 2016–2018.

Bostadsförsörjningen är en strategiskt viktig fråga för kommunens utveckling och har starka samband med övriga utvecklingsfrågor i kommunen, allt från teknisk försörjning till social verksamhet. 

Markanvisning

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. Markanvisningarna vänder sig till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

Just nu finns inga aktuella markanvisningar.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2020

Byggprojekt och nya bostadsområden i Eksjö kommun

Eksjö kommun fortsätter att växa. Här kan du läsa om nya bostadsområden som är påbörjade och planeras i Eksjö. Tomter för småhusbebyggelse finns i alla kommunens tätorter. Kvarteret Ciselören och Stora Torget är två stora byggprojekt som är på gång i Eksjö stad.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.