LYSSNA

Detaljplaner för samråd eller granskning

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen.

Lämna synpunkter

Perioden då det är möjligt att lämna synpunkter fråmgår under respektive plan. Synpunkter lämnas skriftliga till samhallsbyggnad@eksjo.se, eller via post till Södra Kyrkogatan 4, 575 80 Eksjö. Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorn med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera – Lunnagårdsvägen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera delar av fastigheten Orrhaga 1:1 för bostadsbyggnader. Detaljplanen reglerar delar Lunnagårdsvägen i syfte att möjliggöra ombyggnation med bland annat gång- och cykelväg.

Huvuddrag

Området som studeras ligger i norra delarna av Eksjö och väster om Lunnagårdsvägen. Det 500 meter långa och 25–45 meter breda markområdet är en äldre skyddszon från det att Lunnagårdsvägen var riksväg. När väg 32 kom till tog kommunen över Lunnagårdsvägen och detaljplanerade den på som lokalgata. Det gjordes dock inga fysiska förändringar på gatan, vilket gör att dess storskalighet finns kvar. Vägen mäter mellan 12–16 meter, saknar gång- och cykelvägar och är inte anpassad till stadsmiljön. Skyddszonen väster om vägen saknar i nutid syfte och funktion.

En förstudie inleddes under början av 2021 för se över möjligheterna att göra om trafikmiljön och samtidigt utnyttja den mark som ligger väster om vägen för bostadsändamål. I en förstudie studerades olika koncept, som lett fram till att detaljplaneringen har inletts. Just nu studeras dagvattenhantering.

Synpunkter

Samråd väntas inledas under hösten år 2022.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Gummarpsnäset–Edshult–Gummarp
2:4, 2:9

Planförslaget har antagits

Granskningsskedet avslutades den 9 februari år 2022. Alla synpunkter finns redovisade eller sammanställda i granskningsutlåtandet. Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj år 2022 att anta detaljplanen (2022-05-19, § 74). Efter att beslutsprotokollet har kungjorts den 25 maj år 2022. Kommunfullmäktiges beslut har överklagats under perioden 2022-06-20–2022-07-11, och ärendet hanteras av Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt.
Kontaktuppgifter: Växjö tingsrätt (domstol.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Detaljplaner - samråd eller granskning, Eksjö kommun

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.