Tidslinje för översiktsplan
LYSSNA

Översiktsplan för Eksjö kommun

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare.

Översiktsplanen ligger till grund för arbetet med detaljplaner och är ett underlag för andra beslut.

Översiktsplanering, Boverket.länk till annan webbplats

Arbete med ny översiktsplan

Hur ska Eksjö kommun se ut i framtiden? Vilka områden ska bebyggas och hur ska vägar och vattenledningar planeras? Ja, de frågorna och flera till ska få svar i en ny översiktsplan som ska börja ta form under 2020.

Eksjö kommuns nuvarande översiktsplan som togs i bruk 2013 behöver nu göras om och anpassas inför kommande år. Det är ett stort arbete med flera moment som beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022. Mer information om arbetet med den nya översiktsplanen och kommande aktiviteter presenteras löpande på den här sidan. 

Planprocessen

Tidslinje för planprocessen
  • Inledande arbete (aktuell fas) – Här inhämtas och sammanställs kunskap, material och underlag. Kommunens sektorer och bolag, allmänheten, föreningar, näringsliv med flera engageras i arbetet.
  • Samråd – När det finns ett förslag till översiktsplan ska det samrådas. Syftet är att få fram ett bra beslutsunderlag. Här finns möjlighet att påverka innehållet och utformningen av översiktsplanen.
  • Granskning – Efter samrådet gör kommunen ändringar och justeringar av planförslaget enligt de synpunkter som kommit in. Det nya planförslaget ska granskas i minst två månader. Här finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
  • Antagande – Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.
  • Genomförande – Översiktsplanen är vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Detaljplanering, framtagande av strategiska planeringsdokument eller fördjupningar är exempel på åtgärder som kan ingå i genomförandet.
  • Planeringsstrategi – Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Planen ska därför i början av varje mandatperiod följas upp där kommunfullmäktige i en planeringsstrategi ska ta ställning till om planen fortfarande är aktuell. Kommunen ska även redovisa hur översikts­planeringen ska drivas vidare. Detta hette tidigare att aktualitetspröva översikts­planen. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att översiktsplanen från 2013 inte är aktuell och att det ska tas fram en ny.

Eksjö kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i september 2013:

Dokument som hör till översiktlig planering

Handlingar som är kopplade till Eksjö kommuns översiktliga planering:

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Eksjö kommun har pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet med LIS-områden är att stimulera och främja utvecklingen på landsbygden. Inom LIS-områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid prövning av strandskyddsdispens.

Ett utpekande av LIS-område innebär inte automatiskt att dispens för strandskydd ges.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Boverket.länk till annan webbplats

Lokala utvecklingsplaner

Vindbruksplantillägg till översiktsplanen

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekas områden ut som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.

Vindbruksplanen antogs i juni 2017 av kommunfullmäktige.

Bilaga 6 och bilaga 7 finns i sin helhet hos samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun. För att begära ut dessa dokument kontakta planenheten.

Nuvarande översiktsplan

Eksjö kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i september 2013:

Dokument som hör till översiktlig planering

Handlingar som är kopplade till Eksjö kommuns översiktliga planering:

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Eksjö kommun har pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet med LIS-områden är att stimulera och främja utvecklingen på landsbygden. Inom LIS-områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid prövning av strandskyddsdispens.

Ett utpekande av LIS-område innebär inte automatiskt att dispens för strandskydd ges.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Boverket.länk till annan webbplats

Lokala utvecklingsplaner

Vindbruksplantillägg till översiktsplanen

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekas områden ut som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.

Vindbruksplanen antogs i juni 2017 av kommunfullmäktige.

Bilaga 6 och bilaga 7 finns i sin helhet hos samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun. För att begära ut dessa dokument kontakta planenheten.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 28 september 2020

Översiktsplan för Eksjö kommun

Översiktsplanens ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.