Logotyp Eksjö kommun

Delfinen

Familjedaghemmet Delfinen ligger i området Stocksnäs i Eksjö tätort.

På familjedaghemmet Delfinen arbetar två förskollärare med cirka tio barn i åldern ett till fem år. Verksamheten bedrivs i en fyrarumslägenhet på Stocksnäsvägen.

Delfinen erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet. Fokus läggs på hur pedagoger och barn ska vara mot varandra, lek, språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet. Förskolan vistas ofta ute i naturen för att göra barnen nyfikna på växter och djur. I naturen stimuleras också barnens motorik, språk och det sociala samspelet.

På Delfinen är det viktigt att barnen får vara med och bestämma i verksamheten och att ha en bra kontakt med föräldrarna. Alla femåringar träffas regelbundet för att vara med i olika aktiviteter tillsammans med jämnåriga från Eksjös fyra familjedaghem.

På Delfinen serveras näringsrik mat där all mat lagas från grunden.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2020/2021
Fredag 5 februari 2021
Tisdag 25 maj 2021

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Delfinen

Besök:

Stocksnäsvägen 23 D, Eksjö

Post:

575 33 Eksjö

Telefon:

0381-364 91

Nya rutiner för frånvaroanmälan och hämtning/lämning av barn på förskolan
Från och med den 3 augusti 2020 har du som vårdnadshavare ansvar för att digitalt markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats respektive hämtats.

Se instruktioner: