SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Tillförordnad elevhälsochef Kajsa Hansdotter

Besök:Södra Kyrkogatan 4

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-423 23

E-post: kajsa.hansdotter@eksjo.se

Elevhälsa

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasieskola.

På övergripande nivå arbetar elevhälsan med att:

 • Främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.
 • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

På individuell nivå arbetar elevhälsan med att:

 • Bidra till att varje barn och elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
 • Ta bort hinder för lärande, utveckling och hälsa.
 • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
 • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa.
 • Bidra med åtgärder och anpassning för varje barn och elev i behov av särskilt stöd.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, förskollärare, logoped och arbetsterapeut.

Medicinsk insats, förskola – gymnasium

Skolsköterskan och skolläkaren utgör elevhälsans medicinska insats. De tar över efter barnhälsovården när barnen börjar i förskoleklass. Den främsta uppgiften för elevhälsans medicinska insats är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Samarbetet med vårdnadshavare är en förutsättning för det hälsofrämjande arbetet. Alla barn erbjuds att komma till elevhälsans medicinska insats för hälsobesök och vaccinationer samt vid behov.

Skolsköterskor och skolläkare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Hälsobesök och vaccinationer

Förskoleklass: Hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare
Årskurs 2: Hälsobesök
Årskurs 2: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
Årskurs 4: Hälsobesök
Årskurs 5: Vaccination mot humant papillomvirus till flickor
Årskurs 6: Ryggkontroll
Årskurs 8: Hälsobesök
Årskurs 8: Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

Gymnasiets årskurs 1: Hälsobesök
Nyanlända elever: Hälsobesök och eventuell vaccination

Kontaktuppgifter

Furulundsskolan och Ingatorpsskolan
Linda Olofsgård
E-post: linda.olofsgard@eksjo.se
Telefon: 0381-369 11

Grevhagsskolan, Höredaskolan och Grundsärskolan
Ingela Delhag
E-post: ingela.delhag@eksjo.se
Telefon: 0381-364 27

Hultskolan
Lina Nilsson
E-post: lina.nilsson@eksjo.se

Linnéskolan och Norrtullskolan
Annelie Blomgren
E-post: annelie.blomgren@eksjo.se
Telefon: 0381-364 07

Prästängsskolan
Therese Wirf
E-post: therese.wirf@eksjo.se
Telefon: 0381-364 77

Eksjö Gymnasium och Gymnasiesärskolan
Kontaktuppgifter till elevhälsan vid Eksjö Gymnasium

Skolkurator, förskola – gymnasium

Skolkuratorn arbetar med att hjälpa och förebygga genom psykosocialt arbete ute på skolorna. Syftet med insatserna är att främja elevernas psykiska hälsa, men också bidra till att de uppnår målen inom skolan.

Skolkuratorns arbete kan delas upp i tre nivåer; individ- grupp- och organisationsnivå:

 • På individnivå innebär arbetet främst professionella samtal med den enskilda eleven, råd och stöd till föräldrar eller handledning till personal och skolledning.
 • På gruppnivå innebär skolkuratorns arbete att till exempel att leda grupp- eller klassamtal.
 • På organisationsnivå innebär skolkuratorns uppdrag att man medverkar i skolans förändrings- och utvecklingsarbete utifrån ett psykosocialt perspektiv.

Kontaktuppgifter

Linnéskolan
Jenny Egbäck
E-post: jenny.egback@eksjo.se
Telefon: 0381-363 42

Höredaskolan och Hultskolan
Petra Karlsson
E-post: petra.karlsson@eksjo.se
Telefon: 0381-422 78

Grevhagsskolan
Evelina Storm
E-post: evelina.storm@eksjo.se
Telefon: 0381-364 88

Norrtullskolan

Ingatorpsskolan

Furulundsskolan
Sofia Jobs
E-post: sofia.jobs@eksjo.se
Telefon: 0381-423 71

Prästängsskolan
Hanna Utterström
E-post: hanna.utterstrom@eksjo.se
Telefon: 0381-364 64

Prästängsskolan
Mats Gränne
E-post: mats.granne@eksjo.se
Telefon: 0381-369 14

Eksjö Gymnasium och Vux i12
Kontaktuppgifter till elevhälsan vid Eksjö Gymnasium

Skolpsykolog, förskola – gymnasium

Skolpsykologens huvuduppdrag är att med psykologisk kunskap bidra till skolans verksamhet och till att lärarna arbetar så mycket som möjligt med elevernas behov. Detta görs bland annat genom konsultation, handledning och skolpsykologiska utredningar. Dessa insatser sker på rektors uppdrag.

En skolpsykologisk utredning av en elev kan göras för att ge pedagogerna mer kunskap om hur eleven bäst lär sig, och för att kunna anpassa undervisningen efter detta. Att ta reda på vilket behov eleven har går före att ställa någon typ av diagnos. Undantag är då syftet med utredningen är att avgöra om en elev har rätt att gå i särskola, då rätten till särskola bara finns för barn med vissa funktionsnedsättningar. I övrigt ska skolan arbeta med hänsyn till elevernas behov, oavsett om de har fått en diagnos eller inte.

Kontaktuppgifter

Per Bäckström
Telefon: 0381-362 19
E-post: per.backstrom@eksjo.se

Lena von Post
E-post: lena.von-post@eksjo.se

Stina Turesson
Telefon: 0381-423 90
E-post: stina.turesson@eksjo.se

Filip Broström
Telefon: 0381-363 05
E-post: filip.brostrom@eksjo.se

Eksjö Gymnasium
Kontaktuppgifter till elevhälsan vid Eksjö Gymnasium

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogerna i förskolorna stöttar ofta de enskilda barnen, deras föräldrar och personal ute på förskolorna. Specialpedagogernas arbete kan delas upp i tre nivåer; skol- grupp och individnivå.

På skolnivå innebär arbetet:

 • Utbildningsinsatser för personal i förskolan, bland annat ICDP utbildning.
 • Utvecklingsuppdrag inom prioriterade områden för alla barns delaktighet i förskolan.
 • Samverka med andra inom och utanför förskolan såsom kollegor, föräldrar, sociala sektorn och landsting.
 • Samverka med öppna förskolan kring temaområden för föräldrar
 • Vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor till förskolechef, personal och föräldrar.
 • Samverka med berörd personal vid överlämningar från förskola till förskoleklass och mellan olika verksamheter inom förskolan.

På gruppnivå innebär arbetet:

 • Kartlägga barn i behov av särskilt stöd och dess lärmiljö på uppdrag av förskolechef.
 • Vara ett stöd för personalen när handlingsplaner tas fram och gör uppföljningar av de insatser som dokumenterats.
 • Handleda arbetslag kring barn i behov av särskilt stöd med fokus på miljö och förhållningssätt.
 • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i arbetslaget vid pedagogiska frågor.

På individnivå innebär arbetet:

 • Kartlägga, analysera och planera insatser för barn i behov av särskilt stöd på uppdrag av förskolechef.
 • Ta fram, följa upp och utvärdera handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd.
 • Arbeta aktivt med lärmiljön för barn i behov av särskilt stöd.
 • Samverka med föräldrar.
 • Samordna barn i behovs insatser mellan olika verksamheter.

Kontaktuppgifter

Anette Isacsson
Telefon: 0381-365 48
E-post: anette.isacsson@eksjo.se

Katarina Sevén
Telefon: 0381-421 07
E-post: katarina.seven@eksjo.se

Specialpedagog i grundskolan

Specialpedagogen är en del av det centrala elevhälsoteamet och arbetar på uppdrag av rektor och sektorsledning på skol-, grupp- och individnivå.

Specialpedagogen:

 • ingår i de olika skolornas Elevhälsoteam (EHT)
 • samverkar med övriga professioner i CET samt andra interna och externa verksamheter och yrkeskategorier
 • ger konsultation, stöd och handledning till personal
 • informerar om aktuell litteratur och forskning
 • anordnar kompetensutveckling utifrån skolornas behov
 • medverkar och genomför kartläggningar, utredningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden
 • observerar, utvecklar och utvärderar metoder, arbetssätt och lärmiljöer
 • ger stöd till elever i deras tal- och språkutveckling

Kontaktuppgifter

Berit Zachrisson-Johansson
Telefon: 0381-421 59
E-post: berit.zachrisson@eksjo.se

Liselott Robertsson
Telefon: 0381-423 92
E-post: liselotte.robertsson@eksjo.se

Klagomål gällande elevhälsa

Kontakta i första hand den person inom elevhälsan som du har haft kontakt med om du är missnöjd med något inom elevhälsan. Det kan också handla om att något inte motsvarar dina förväntningar, i din eller ditt barns kontakt med elevhälsan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänd dig till elevhälsochefen med ett skriftligt klagomål på särskild blankett.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Elevhälsan i Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig och ditt minderåriga barn. Eksjö kommun, genom barn- och ungdomsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina och ditt minderåriga barns personuppgifter. Informationen samlas in av barn- och ungdomssektorn som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 19 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på https://www.hoglandet.selänk till annan webbplats.
Personuppgiftsbehandlingen rör ditt minderåriga barn och personuppgifterna behandlas för att kunna erbjuda en säker elevhälsa. De kategorier av personuppgifter om ditt minderåriga barn som behandlas är namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress och hälsouppgifter. Det förekommer att vi inhämtar personuppgifter om namn och födelseår för ditt minderåriga barns syskon. De kategorier av personuppgift som behandlas om dig som vårdnadshavare är namn, adress, telefon och e-postadress. De kategorier av personuppgifter som lagras om kontaktperson är namn och telefonnummer. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är rättslig förpliktelse. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om barnet lagras fram till den dag då barnet avslutar sin skolgång i Eksjö kommun, därefter arkiveras elevhälsojournalen. Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig eller ditt minderåriga barn som finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 6 december 2018

Elevhälsan i Eksjö kommun

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasieskola.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.