Logotyp Eksjö kommun

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen i Eksjö kommun har åtta förtroendevalda revisorer. Revisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas verktyg för att granska kommunens verksamhet.

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Den ska självständigt och opartiskt granska den verksamhet som kommunen och de kommunala bolagen driver och pröva att styrelser och nämnder tar det ansvar de har fått. Det handlar både om att granska den ekonomiska nyttan,  och om den internkontroll som görs inom verksamheterna är tillräcklig.  Kommunrevisionen ska också säkerställa att styrelser och nämnder följer lagen och utför de uppdrag som kommunfullmäktige gett.

De kommunala bolagen granskas av revisorerna i egenskap av lekmannarevisorer. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga.

Resultatet av kommunrevisionens granskningar lämnas till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan i sin roll som företrädare för medborgarna återkalla uppdrag om det visar sig att styrelser, nämnder och/eller enskilda ledamöter brustit i ansvarstagandet.

En väl fungerande revision och ett tydligt ansvarsutkrävande är viktiga delar i den lokala demokratin.

Ledamöter

Ledamöter 2019-01-01--2023-06-30

Ordförande: Stig Andersson (S)
Telefon: 0381-361 12
E-post: stig.andersson@eksjo.se

Vice ordförande: Karin Elardt (M)
E-post: karin.elardt@hotmail.com

Marianne Löwgren (C)
Mikael Andersen (MP)
Larsolov Egbäck (KD)
Olle Sjöberg (L)
Tore Sand (SD)
Joakim Nord (V)

Revisionen kan även kontaktas via e-post kommunrevisionen@eksjo.se

Kontaktuppgifter till samtliga politiker      

Granskning av verksamheter

Kommunrevisionens granskningar av verksamheter.

Granskning av verksamheter 2019

Granskning av verksamheter 2018

Granskning av verksamheter 2017

Granskning av bokslut