LYSSNA

Tillståndsguide – för dig som vill anordna evenemang i Eksjö kommun

I Eksjö kommun vill vi ge invånare och besökare förutsättningar att få en positiv och trygg upplevelse vid besök på arrangemang och aktiviteter i kommunen. Vi vill att du som arrangör får kännedom om vilka tillstånd som kan behövas.

I de flesta fall vänder du dig till Polismyndigheten när du ska söka ett tillstånd. När det gäller alkoholservering, hantering av livsmedel eller brandfarlig vara vänder du dig till respektive handläggare vid kommunen.

För att förenkla för dig som arrangör har vi samlat information om vad du bör tänka på här.

Förhandsbesked – är platsen du tänkt använda ledig?

För att få veta om platsen du tänkt låna är ledig för ditt arrangemang kontaktar du kulturavdelningen vid Eksjö kommun.

Det kan vara större arrangemang eller årligen återkommande aktiviteter som är planerade, på eller i närheten av den plats du vill låna så att platsen inte är ledig.

Kontakta kulturavdelningen innan du ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten. Du når kulturavdelningen genom Eksjö kommuns kontaktcenter via telefon 0381-360 00 eller via e-post kultur@eksjo.se.

Marknadsföra evenemang

Behöver du hjälp att marknadsföra ditt evenemang? Glöm inte att kontakta Eksjö Tourist Center för att anmäla ditt evenemang till evenemangsbladet och Eksjö Tourist Centers webbplats visiteksjo.se. Du gör din anmälan via formuläret på visiteksjo.selänk till annan webbplats eller via telefon 0381-361 70. När du anmäler evenmange ska dessa uppgifter finnas med:

 • rubrik
 • tid
 • plats
 • beskrivning
 • bild
 • kontaktperson
 • arrangör

Kontakta Eksjö Tourist Center så kan de berätta mer om vilka möjligheter som finns. Eksjö Tourist Center är även biljettombud för många evenemang runt om i kommunen. Hit kan du vända dig om du vill ha hjälp med biljettförsäljning till ditt arrangemang.

Torghandel

För saluplatser, som upplåts enligt Eksjö kommun gällande torghandelsstadga, ska de avgifter som finns specifierade i denna PDF-fil betalas till kommunen:

I avgifterna ska den yta som eventuell lastbil och dylikt upptar, om den ställs upp i anslutning till saluplatsen, räknas som försäljningsyta.

Betalning

Avgift för fast saluplats faktureras två gånger per år. Betalning av tillfällig saluplats sker till torgföreståndaren vid varje dag/tillfälle. Övriga avgifter faktureras efter säsong/månad.

Index

Avgifterna ska årligen omräknas med 60 procent av konsumentprisindex med oktoberindex 1995 som basnivå, samt avrundas till närmast högre femtal kronor.

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn
Telefon via kontaktcenter: 0381-360 00
E-post: samhallbyggnad@eksjo.se

Användning av offentlig plats

Du behöver tillstånd från polisen för till exempel torghandel eller för att sätta upp byggnadsställningar.

Så här står det i Ordningslagen, 3 kapitlet:
1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. I fråga om allmänna vägar gäller kravet på polismyndighetens tillstånd endast sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen (1971:948).

2 § Polismyndigheten skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer villkor enligt 15 §, får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in till Polismyndigheten senast fyra veckor i förväg. Ritning eller karta över platsen skickas med ansökan. Ansökningsblankett hämtas från Polismyndigheten via telefon 114 14, eller via Polismyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Kostnaden för tillståndsansökan betalas direkt hos Polismyndigheten, Mosstegsgatan 2 i Eksjö. Ansökan kan också skickas till: Polismyndigheten, Region Öst, Box 345, 581 03 Linköping.

När Polismyndigheten mottagit ansökan får du en avi med ett OCR-nummer. Vid utskick av avi kan polisen inte ta emot inbetalning utan referens till OCR-nummer. Innan polisen påbörjar handläggningen av en ansökan kontrolleras att avgiften för tillståndsansökan är betald. Handläggningstiden varierar, så ansökan bör komma in i god tid.

Tänk på

Tänk på att andra tillstånd kan behövas om du till exempel ska servera mat eller alkoholdrycker. För att reda ut om några andra större arrangemang eller årligen återkommande aktiviteter är planerade på den plats du vill låna, bör du i dessa fall kontakta kommunen innan du gör din ansökan hos polisen. Se även de andra avsnitten på denna webbsida.

Allmän sammankomst

Du behöver tillstånd från polisen för till exempel demonstration, föreläsning eller teater.

Så här står det i Ordningslagen, 2 kapitlet:
1 § Med allmän sammankomst enligt denna lag avses:

 1. Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
 2. Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
 3. Sammankomster som hålls för religionsutövning.
 4. Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
 5. Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas. För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmän- heten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst. Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av konstnärligt verk.

2 § Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in till Polismyndigheten senast fyra veckor i förväg. Ritning eller karta över platsen skickas med ansökan. Ansökningsblankett hämtas från Polismyndigheten via telefon 114 14, eller via Polismyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Kostnaden för tillståndsansökan betalas direkt hos Polismyndigheten, Mosstegsgatan 2 i Eksjö. Ansökan kan också skickas till: Polismyndigheten, Region Öst, Box 345, 581 03 Linköping.

När Polismyndigheten mottagit ansökan får du en avi med ett OCR-nummer. Vid utskick av avi kan polisen ej ta emot inbetalning utan referens till OCR-nummer. Innan polisen påbörjar handläggningen av en ansökan kontrolleras att avgiften för tillståndsansökan är betald. Handläggningstiden varierar, så ansökan bör komma in i god tid.

Offentlig tillställning

Du behöver tillstånd från polisen för till exempel danstillställning och tivoli, marknad

Så här står det i Ordningslagen, 2 kapitlet:
3 § Med offentlig tillställning enligt denna lag avses:

 1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 2. danstillställningar
 3. tivolinöjen och festtåg
 4. marknader och mässor
 5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar. För att en tillställning skall anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in till Polismyndigheten senast fyra veckor i förväg. Ritning eller karta över platsen skickas med ansökan. Ansökningsblankett hämtas från Polismyndigheten via telefon 114 14, eller via Polismyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Kostnaden för tillståndsansökan betalas direkt hos Polismyndigheten, Mosstegsgatan 2 i Eksjö. Ansökan kan också skickas till: Polismyndigheten, Region Öst, Box 345, 581 03 Linköping.

När Polismyndigheten mottagit ansökan får du en avi med ett OCR-nummer. Vid utskick av avi kan polisen ej ta emot inbetalning utan referens till OCR-nummer. Innan polisen påbörjar handläggningen av en ansökan kontrolleras att avgiften för tillståndsansökan är betald. Handläggningstiden varierar, så ansökan bör komma in i god tid.

Tänk på

Tänk på att andra tillstånd kan behövas om du till exempel ska servera mat eller alkoholdrycker. För att reda ut om några andra större arrangemang eller årligen återkommande aktiviteter är planerade på den plats du vill låna, bör du i dessa fall kontakta kommunen innan du gör din ansökan hos polisen. Se även de andra avsnitten på denna webbsida.

Affischering och skyltar

Affischering

Detta gäller för affischering, utdrag ur de Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Eksjö kommun:

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana hus väggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp tillfälliga anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp tillfälliga annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Tillstånd behövs inte heller för tillfällig affischering eller uppsättning av anslag inom av kommunen särskilt anvisade platser. Sådana affischer och anslag får ha en största höjd om 1,0 meter och bredd om 2,0 meter och utformas enligt kommunens anvisningar.

Behövs tillstånd?
Vid affischering på avsedda affischeringsplatser behöver du inte längre söka tillstånd hos polisen. I dessa fall räcker det att kontrollera med Eksjö kommun så att platserna inte redan är upptagna. Efter avslutat arrangemang ska affischering skyndsamt avlägsnas, annars kommer kommunen att utföra detta på arrangörens bekostnad.

Vid övrig typ av affischering måste tillstånd sökas hos polisen, detta gäller även för de näringsidkare, som vill ställa ut trottoarpratare, och som idag inte har en butik som vetter direkt mot Norra respektive Södra Storgatan i Eksjö.

Läs mer om tillstånd för affischering och se förteckning över avsedda affischeringsplatser i Eksjö kommun.

Skyltar

För att få använda mark som kommunen äger (offentlig plats) till försäljning, evenemang, reklamskyltar, reklamvaror och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Det innebär att skyltar med mera inte får hindra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, riskera trafiksäkerheten, utgöra fara eller göra stadsmiljön mindre attraktiv. Läs mer om Lokala regler och vägledning för skyltar

Kontakt

Mät- och exploateringsavdelningen
Telefon via kontaktcenter: 0381-360 00
E-post: kommun@eksjo.se

Framförande av musik

Vid alla offentliga framföranden av live-musik måste du rapportera till STIM, Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Detta gäller också när det är fri entré. Licens söks hos STIM. Kontakta STIM innan ditt evenemang för att höra vad som gäller för just dig och hur mycket du ska betala i STIM-ersättning.

Framförande av inspelad musik

Vid framförande av inspelad musik, till exempel som bakgrundsmusik vid evenemang, krävs licens från SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. Hur mycket du ska betala i avgift beror på vilken typ av evenemang du vill göra och hur många besökare som evenemanget når.

Kontakt

Besök Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)s webbplatslänk till annan webbplats eller skicka e-post till stim@stim.se.

Besök Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI)s webbplatslänk till annan webbplats eller skicka e-post till medlemsservice@sami.se (medlemsfrågor) eller marknad@sami.se (musikavtalsfrågor).

Teater och musikaler

Vid framförande av skrivna teaterverk och musikaler krävs att man har uppföranderätt. Amatörteaterns Riksförbund (ATR), är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. ATR bevakar alla spelrättigheter för amatörteatersektorn i Sverige, utfärdar kontrakt och inkasserar uppföranderättsavgifter och vidarebefordrar dem till rättighetsinnehavaren.

Kontakt

Besök Amatörteaterns Riksförbund (ATR)s webbplatslänk till annan webbplats eller skicka e-post till info@atr.nu.

Servering av alkoholdrycker

Servering av spritdrycker, vin och starköl får endast ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. Enkelt uttryckt betyder det att serveringstillstånd krävs vid försäljning av alkohol i en serveringslokal.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering året runt eller vid enstaka tillfälle till allmänheten, i en förening, till ett företag eller annat slutet sällskap.

En ny ansökan måste också göras när ett beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, eller ägarbyte. Ägarbyte i ett aktiebolag ska anmälas till kommunen, men någon ny ansökan behöver inte göras.

För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Serveringsstället ska dessutom uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler.

Bland annat ska du:

 • uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
 • ha dokumenterade kunskaper om svensk alkohollagstiftning
 • visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

Alkohollagens regler vid servering av alkoholdrycker innebär bland annat:

 • Varm mat ska inte vara ett krav, men gatukök, kaféer och liknande ska inte kunna få serveringstillstånd.
 • Cateringföretag som serverar slutna sällskap kan få stadigvarande tillstånd. Varje serveringstillfälle anmäls i förväg till kommunen.
 • För att få serveringstillstånd ska den sökande avlägga ett prov som visar tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen.
 • Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år.
 • Varning kan användas vid allvarligare förseelser eller efter flera anmärkningar.
 • Återkallelse av tillstånd ska ske efter upprepade varningar eller vid allvarliga missförhållanden, då en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd.

Ansökan

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst.

Innan ansökan prövas ska ansökningsavgiften vara betald. Ansökningsavgiften återbetalas inte i de fall ansökan avslås. Läs mer om ansökan, handläggning av ansökan, samt om avgifter för alkoholtillstånd.

Kontakt

Eksjö kommuns alkoholhandläggare
Telefon: 0381-360 00
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel

Försäljning av folköl

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunen. Folköl får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som är under 18 år. För att få sälja folköl (öl klass 2) krävs att du har en lokal som är godkänd enligt Livsmedelslagen. Det är endast permanenta lokaler som kan få ett sånt tillstånd hos kommunens miljöenhet. Ett brett matutbud och ett antal av varje vara krävs likaså. För att få servera folköl krävs att du serverar lagad varm mat. Minimikrav är till exempel varma smörgåsar, varm korv eller hamburgare.

Vid försäljning av folköl är du skyldig att ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna om ålderskontroll med mera efterlevs. Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som bedriver servering av eller detaljhandel med folköl.

Anmälan och egenkontrollprogram

Blanketterna "Anmälan om försäljning av folköl" och "Egenkontrollprogram folköl" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Försäljning av tobak

Försäljning av tobak och liknande produkter får endast ske om tillstånd har givits enligt tobakslagen.

Villkor för att få sälja tobak:

 • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år
 • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska även ha en innehållsdeklaration
 • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

I offentliga lokaler och serveringsställen, som till exempel caféer och restauranger, är det rökförbud förutom i särskilda rökrum. Kontakta kommunens miljöenhet om du planerar att inrätta ett rökrum.

Till ansökan om tobaksförsäljning ska bifogas ett program för egen kontroll, där det bland annat beskrivs vilka rutiner som finns för att kontrollera kundernas ålder och hur verksamheten organiseras när man har unga anställda.

Den som säljer tobak ska skicka in ett egenkontrollprogram till kommunen. En kopia av egenkontrollprogrammet ska även finnas på försäljningsstället. Den som säljer tobaksvaror utan att ha ansökt om det till kommunen riskerar dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Näringsidkaren är skyldig att ge sin personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser.

Kommunen kan förbjuda försäljning av tobaksvaror om bestämmelserna i tobakslagen överträds allvarligt eller vid flera tillfällen. Förbudet gäller då i högst sex månader. Kommunen kan även utfärda en varning. Om man vill överklaga ett sådant beslut kan man vända sig till en allmän förvaltningsdomstol.

Ansökan

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Du behöver göra en ny ansökan om försäljningsstället byter ägare.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av tobak. När du ansöker om försäljningstillstånd av tobaksvaror ska du bifoga kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Servering av mat eller försäljning av livsmedel

När du hanterar livsmedel, krävs i vissa fall tillstånd.

Hantering av livsmedel

Hanteringen ska ske i en anläggning som uppfyller grundläggande hygieniska krav. Anmälan ska lämnas in senast två veckor i förväg. Avgiften för registreringen faktureras i efterhand. Du gör din anmälan enklast via e-tjänst.

Anmälningsblanketten kan även hämtas från Eksjö kommuns miljöenhet, telefon 0381-360 00.

Tänk på

Tänk på att andra tillstånd kan behövas om du till exempel ska servera alkoholdrycker.

Bygglov

Åtgärder som påverkar utformning och användning av byggnader och mark kan kräva tillstånd. Det kan vara bygglov, marklov, eller anmälan. Du behöver bygglov, med vissa undantag, för att bygga nytt eller bygga till.

Bygglov krävs också om du ska ändra byggnadens eller lokalens användningssätt, ändra utseende på byggnad, bygga plank eller sätta upp en skylt.

Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger.

Byggenheten vid samhällsbyggnadssektorn handlägger bygglov- och anmälningsärenden, samt lämnar också råd och upplysning om plan- och bygglagen.

Byggenheten når du via kommunens kontaktcenter, telefon: 0381-360 00
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Mer information om bygglov hittar du på sidan Bygglov, marklov och rivningslov.

Fyrverkerier

Tänk på att:

 • du ska ha fyllt 18 år för att köpa, inneha och använda fyrverkerier
 • smällare och fyrverkerier med knall som främsta effekt är som huvudregel förbjudna
 • raketer med styrpinnar är förbjudna om du inte har tillstånd och utbildning
 • det är förbjudet att använda fyrverkerier i Gamla stan i Eksjö

Läs mer om fyrverkerier och när tillstånd behövs

Brandfarlig vara

Tillstånd till hantering av brandfarlig vara

För att hantera brandfarliga varor i till exempel industriverksamhet och publika lokaler krävs i regel tillstånd. Med publika lokaler menas till exempel restauranger, skolor, varuhus och andra lokaler där besökare normalt inte känner till att hantering av brandfarlig vara sker.

Om tillstånd krävs eller inte beror bland annat på vilken verksamhet som bedrivs och vilken total mängd brandfarlig vara som hanteras inom verksamheten. Överstiger den brandfarliga varan en viss volym måste du ha tillstånd till hanteringen. Regler om vilka volymer som gäller för en viss verksamhet finns här. Tillstånd till hantering av brandfarliga varor ansöker du om hos räddningstjänsten som beviljar tillstånd på delegation från Samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan

Vid en ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara är det viktigt att ansökningsunderlaget är så komplett som möjligt. Detta innebär att samtliga handlingar som är specifika för den aktuella hanteringen ska bifogas. Exempel på sådana handlingar kan vara klassningplan, sammanställning av sökta mängder, ritningsunderlag, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning med mera.

Är du osäker på vilka ansökningshandlingar som är nödvändiga i ditt fall, kontakta gärna Räddningstjänsten för mera information innan ansökan görs.

Har du redan ett tillstånd för hantering av brandfarliga varor och söker nytt tillstånd, förlängning av befintligt tillstånd eller ändring av befintligt tillstånd ska du alltid ange det befintliga tillståndets diarienummer i ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta måste kompletteras, vilket gör att tillståndsprövningen blir försenad och att det tar längre tid för dig att få ditt tillstånd. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, minst 14 dagar, före aktuellt evenemang.

Avgifter

För tillstånd till hantering av brandfarlig vara tas en avgift ut. Hur stor avgift som tas ut beror generellt på omfattningen av den brandfarliga varan. I avgiften ingår också avsyning av anläggningen. Avgiften debiteras i samband med att du får ditt tillstånd.

Kontakt

Räddningstjänsten
Telefon: 0381-360 00
E-post: raddningstjansten@eksjo.se

Användning av allmänna lokaler

För den som avser att driva eller arrangera en verksamhet dit allmänheten har tillträde och vistas mer än tillfälligt gäller särskilda regler. För att människors hälsa eller miljön inte ska ta skada har Eksjö kommun genom samhällsbyggnadsnämnden ett ansvar att pröva anmälningar från sådana verksamheter samt att bedriva regelbunden tillsyn. Det är viktigt att lokalen som man valt för verksamheten är ändamålsenlig och uppfyller kraven på god hygienisk status när det gäller planering, utformning och val av material samt utrustning.

Här följer en uppräkning av de verksamheter som är anmälningspliktiga respektive de som registreras hos myndigheten för att tillsyn ska kunna bedrivas.

Anmälningspliktiga verksamheter

För att driva eller arrangera någon av följande verksamheter krävs att du anmält verksamheten i enlighet med 38§ förordning (1998:899) minst sex veckor innan du startar, på avsedd blankett, till Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun.

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
 • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
 • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Övriga verksamheter

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter bör du kontakta myndigheten för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig så har tillsynsmyndigheten ändå tillsynsansvaret över verksamheten och det blir vanligen både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs. I följande fall ska du använda blankett för registrering:

 • Hotell, pensionat, vandrarhem, bo på lantgård eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad
 • idrotts-, camping-, strandbad eller liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller utnyttjas av många människor
 • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där risk för blodsmitta inte förekommer, till exempel massage eller frisör
 • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande som inte är skolverksamhet.

Notera att för samtliga verksamheter kan bygglov/ändrad användning krävas. Hör därför alltid med byggavdelningen innan du börjar med till-/ombyggnad eller ändrar inriktning på lokalens nuvarande verksamhet. Vidare kan räddningstjänsten ha synpunkter på verksamheten när det gäller bland annat utrymning.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. Här kan du läsa mer om taxor och avgifter för hälsoskyddsverksamheter med anmälningsplikt.

Trafikavstängning

När en allmän gata, parkering, trottoar eller liknande behöver stängas av, ska kommunen ge sitt medgivande. Gäller det trafikavstängning i samband med evenemang enligt Ordningslagen vänder man sig först till Polismyndigheten.

Eksjö Energi tillhandahåller avstängningsmaterial för respektive evenemang och ansvarar för att det placeras ut enligt de tillfälliga lokala trafikföreskrifterna.

Här hittar du mer information om pågående gatuarbeten, lokala trafikföreskrifter och om trafiksäkerhet i Eksjö kommun.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in senast tre veckor i förväg. Ansökningsblankett hämtas från Polismyndigheten via telefon 114 14, eller via Polismyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Skiss eller kartbild över avstängningsområdet ska bifogas i din ansökan. Ansökan skickas till Polismyndigheten, Box 618, 551 18 Jönköping. eller görs direkt hos Polismyndigheten, Mosstegsgatan 2 i Eksjö.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Tillståndsguide - evenemang

I Eksjö kommun vill vi ge invånare och besökare förutsättningar att få en positiv och trygg upplevelse vid besök på arrangemang och aktiviteter i kommunen. Vi vill att du som arrangör får kännedom om vilka tillstånd som kan behövas.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.