LYSSNA

Övrig information om gymnasieval

Inför gymnasievalet

Nu står du inför ditt kanske första viktiga val i livet. För några är det självklart vad man ska välja och för andra är det mer osäkert. Det är jättebra om du tar reda på så mycket som möjligt om gymnasiet så att du är redo när du börjar gymnasiet!

Hur fungerar det att läsa på gymnasiet?

När du börjar gymnasiet kommer du att få ta mer eget ansvar för dina studier. Du kommer att läsa olika kurser. Många kurser läser du tillsammans med din klass och vissa kurser läser du med elever från flera olika klasser. När en kurs är avslutad får du betyg på kursen som läggs in i din studieplan. När en kurs är slut är också betyget satt och kommer att räknas med i medelvärdet om du söker vidare till högskola och universitet.

Yrkesprogram ger högskolebehörighet

Du som läser ett yrkesprogram blir utbildad till ett yrke. Samtidigt har du möjlighet att studera vidare på högskola senare. Detta genom att du väljer att läsa svenska 2, svenska 3 och engelska 6 och får lägst betyget E i dessa kurser. På så sätt får du den grundläggande högskolebehörigheten. Alla yrkesprogram ger dig denna möjlighet.

Individuell studieplan

Individuell studieplan

Varje elev inom gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Den ska fungera som en hjälp för att planera sin gymnasieutbildning. Den individuella studieplanen sätter upp mål för dina studier och är en sammanställning av de ämnen och kurser som du kommer studera och byggs upp genom de olika val som du gör under gymnasietiden. Den består av:

 • Gymnasiegemensamma kurser
 • Programgemensamma kurser
 • Inriktningskurser
 • Fördjupningskurser
 • Individuella val
 • Gymnasiearbetet

Den individuella studieplanen gör du tillsammans med din mentor och i vissa fall även med din studie- och yrkesvägledare. Studieplanen följer du och din mentor upp vid utvecklingssamtalen.

Våra program

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

Våra yrkesprogrammen är:

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

På samtliga yrkesprogram är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en viktig del av din utbildning. För yrkesprogrammen är kravet att du ska genomföra minst 15 veckors APL. APL innebär att du läser vissa moment av karaktären ute på arbetsplatser.

Programmens uppbyggnad

Poäng

Alla gymnasieprogram omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Dessa poäng är uppdelade på:

 • gymnasiegemensamma ämnen
 • programgemensamma ämnen
 • inriktningsgemensamam ämnen
 • programfördjupningar
 • individuellt val
 • gymnasiearbete

Samtliga ämnen är indelade i kurser. Betyg sätts när kursen är avslutad.

Gymnasiegemensamma ämnen

I alla program finns ämnen som är lika för alla som går programmet, så kallade gymnasiegemensamma ämnen. För yrkesprogram är det 600 poäng och för de högskoleförberedande programmen är det mellan 1 100 – 1 250 poäng.

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen är speciella för varje program. På yrkesprogram utgörs de av teoretiska och/eller praktiska yrkesämnen och på de högskoleförberedande programmen utgörs de av fördjupade teorikurser. Kurserna har olika omfattning på programmen.

Inriktningsgemensamma ämnen

Inriktningsgemensamma ämnen är de kurser som är speciella för de olika inriktningarna som finns inom programmen. Inriktningskurser kan börja första, andra eller tredje året. Kurserna har olika omfattning på de olika programmen.

Programfördjupningar

På varje program finns det programfördjupningar där du fördjupar dig inom programmet. Omfattningen varierar beroende på vilket program du läser. Det är skolan som sätter ihop programfördjupningskurserna. Ibland är kurserna bestämda av skolan och ibland får du själv välja vad du vill fördjupa dig i. Går du ett högskoleförberedande program kan du inom programfördjupningarna läsa kurser som ger bredare högskolebehörighet. Går du ett yrkesprogram är programfördjupningarna kopplade till de krav som arbetslivet och branscherna ställer. Ibland kan även kurser för grundläggande högskolebehörighet finnas i programfördjupningen.

Individuellt val

Individuellt val ingår i alla utbildningar och består av kurser som motsvarar sammanlagt 200 poäng. Du väljer själv vilka kurser du vill läsa utifrån ett givet kursutbud. Genom det individuella valet ges du också möjlighet att läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller universitet.

Gymnasiearbete

Alla program innehåller ett gymnasiearbete motsvarande 100 poäng. Du måste ha godkänt på gymnasiearbetet för att få en examen. Gymnasiearbetet ska sammanfatta vad du har lärt dig under din gymnasietid och ha en tydlig koppling till ditt program. Du planerar, genomför och utvärderar en uppgift eller ett större arbete. I gymnasiearbetet följer, diskuterar och bedömer en handledare arbetet i dess olika faser.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På samtliga yrkesprogram är arbetsplatsförlagt lärande (APL) en viktig del av din utbildning. För yrkesprogrammen är kravet att du ska genomföra minst 15 veckors APL. APL innebär att du läser vissa moment av karaktären ute på arbetsplatser.

Språk

Du har många möjligheter att läsa språk på gymnasiet. Flera kurser i engelska står till ditt förfogande likaså möjligheten att välja kurser i andra språk. Du kan läsa franska, spanska och tyska. Språkkurserna i franska, spanska och tyska hänger ihop genom hela grundskolan och gymnasiet. De är uppdelade i fem steg och kunskapsnivån höjs stegvis. Varje steg omfattar 100 poäng.
Steg 1: För dig som vill börja med ett nytt språk.
Steg 2: För dig som har läst steg 1.
Steg 3: För dig som har fått betyg i språkval från grundskolan.

Modersmål 

På gymnasiet kan du läsa kurser i ditt modersmål. För samtliga kurser i modersmål gäller att de endast startar om det är tillräckligt många som söker. Du måste ansöka om modersmål, prata med din studie- och yrkesvägledare.

Musikprofilen

Musikprofilen vänder sig till dig som vill utveckla ditt musicerande på såväl huvud- som biinstrument och/eller i sång. Här kan du även förbereda dig för vidare musikstudier vid till exempel folkhögskola. Vi undervisar på de flesta vanliga instrument samt sång, och du får totalt 60 minuters lektionstid per vecka fördelade på huvud- och biinstrument. Du deltar också i Gymnasiekören. 

På Musikprofilen har du möjlighet att delta i någon av våra ensembler till exempel en av rockgrupperna, Soulsting (Kulturskolans kör och kompgrupp), blås- eller stråkorkester. Varje vår har vi inspelningsvecka då du har möjlighet att välja ut någon låt eller stycke som du vill spela in.

Teoridelen, som är valfri, erbjuds i årskurs 2 eller 3. Den innehåller grundläggande musikteori inom gehörs- och musiklära och satslära. Undervisningen sker i samarbete med Kulturskolan och garanterar därmed specialutbildade pedagoger och musiklärare. All undervisning är kostnadsfri för eleven.

Du kan välja vilket program du vill på Eksjö Gymnasium. Musikkurserna blir ditt individuella val under din gymnasieutbildning och omfattar 200-400 poäng beroende på vilka kurser du väljer.

Du måste göra en ansökan, som du skickar in senast 8 februari, till Eksjö Gymnasium, Antagningskansliet, 575 80 Eksjö.
Ansökningsblanketten finns i rutan nedan. Vi erbjuder maximalt 10 platser per årskurs.

Musikprofilens kurser

Obligatoriska kurser:

 • Instrument eller sång 1 (100 poäng)
 • Körsång 1 (100 poäng) eller Musik (100 poäng)

Valbara kurser:

 • Gehörs- och musiklära 1 (100 poäng)
 • Instrument eller sång 2 (100 poäng)
 • Instrument eller sång 3 (100 poäng)
 • Ensemble 1 (100 poäng)

Svenska som andraspråk och modersmål

Vill du läsa svenska som andraspråk eller ett modersmål ska du fylla i denna blankett:

Idrottsprofil

Eksjö Gymnasium, i samarbete med idrottsföreningarna, erbjuder elever att fördjupa sig inom sin specialidrott. Våra elever tränar och tävlar inom bland annat cykel, handboll, fotboll och orientering.

Vill du gå det lokala idrottsgymnasiet kommer du att läsa Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100 poäng, och Idrott och hälsa 2 - specialisering, 100 poäng, som ditt individuella val, motsvarande 200 poäng fördelat på två år. Detta innebär att du kommer att få möjlighet att ägna dig åt din idrott 2,5 timmar av schemalagd tid under två årskurser. I denna tid ingår även teoriundervisning. Förutom den schemalagda tiden krävs det att du deltar i din förenings träningsverksamhet vid minst 2-3 tillfällen per vecka.

Du kan välja idrottsprofilen oavsett vilket program du väljer att studera på. Du måste göra en ansökan, som du skickar in senast 8 februari.

För att få gå på LIU , lokalt idrottsgymnasium, ska du vara aktiv i någon av de föreningar vi samarbetar med. Du vill satsa på elit eller bredd, ha goda förutsättningar att utvecklas, visa stort intresse samt naturligtvis vara villig att göra en långsiktig satsning. Din förening ska intyga att du uppfyller dessa krav när du ansöker om en plats på det lokala idrottsgymnasiet.

Kursplaner och betyg Idrott och hälsa 1 - specialisering och Idrott och hälsa 2- specialisering är nationella kurser och kursplanerna kan du hitta på Skolverkets hemsida. Betyg sätts när kursen är avslutad.


Kontakt


Studie- och yrkesvägledare

Helen Ax
telefon: 0381-423 91
e-post: helen.ax@eksjo.se
Studie- och yrkesvägledare
Kajsa Roslund
telefon: 0381-363 69
e-post: kajsa.roslund@eksjo.seHJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Till dig i 9:an

individuell studieplan, våra program, musikprofilen svenska som andraspråk och modersmål, idrottsgymnasiet

long: 57.6681189 Lat: 14.9695019

Läroverksgatan 8

Eksjö

Kommunhuset

Eksjö Gymnasium

Besök:Läroverksgatan 8

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381- 363 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök: